STORTINGET

bg
Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 27.09.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og...

Hvorfor regner politiet årsverk på en annen måte enn staten for øvrig og hvor mange politiårsverk per 1000 innbygger er det i Norge dersom Statens personalhåndboks definisjon legges til grunn?

bg
Skriftlig spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 27.09.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Skriftlig spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til justis-...

Har det vært en økning i kriminaliteten på kollektivknutepunktene i Oslo, hvis ja hvor stor har økningen vært pr. måned inneværende år, og hvilke tiltak tenker statsråden å iverksette?

bg
Skriftlig spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 23.09.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Skriftlig spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til justis-...

Hva har blitt gjort av arbeid siden 21.6.2019 slik daværende Justisminister lovet og har dagens Justisminister noen tanker om hva som bør gjøres?

bg
Lov om erstatning fra staten til voldsutsatte (voldserstatningsloven)

Lov om erstatning fra staten til voldsutsatte (voldserstatningsloven)

Lov om erstatning fra staten til voldsutsatte (voldserstatningsloven)

bg
Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 15.09.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til justis-...

Kan statsråden redegjøre for når og på hvilke måte regjeringen vil legge dette lovforslaget frem for Stortinget?

bg
Skriftlig spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til barne- og familieministeren. Besvart: 10.09.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Skriftlig spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til barne- og...

Barnevernet burde kunne oppføres som barnets økonomiske verge i tilfeller som vist til i begrunnelsen. Dette vil forenkle hele prosessen, og barnet vil på denne måten ikke føle et digitalt utenforskap som mange barn nå opplever. Hva kan statsråden gjøre for å løse denne vanskelige situasjonen mange barn befinner seg i?

bg
Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 10.09.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og...

I perioden 2014-2020 ble det brukt om lag 6 milliarder kroner på konsulenter i politietaten. Politidirektoratet, Politiets IKT-tjeneste og Politiets Fellestjeneste har vokst fra et årsgjennomsnitt på 483 årsverk i 2013 til 1218 i 2020. Dette er mer enn veksten i politidistriktene Innlandet, Sør-Øst, Agder, Sør-Vest, Møre og Romsdal samt Finnmark - til sammen. Hvor mye av denne personellveksten og konsulentbruken har gått til digitalisering av våpensøknader og hva er kostnadsestimatet for å digitalisere...

bg
Skriftlig spørsmål fra Siri Gåsemyr Staalesen (A) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 09.09.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Skriftlig spørsmål fra Siri Gåsemyr Staalesen (A) til justis-...

Stemmer det at praksisen for innvilgelse av besøksvisum fra Pakistan har blitt strammet inn i de senere år, og kan statsråden i så fall redegjøre for årsaken til dette?

bg
Skriftlig spørsmål fra Jon Engen-Helgheim (FrP) til utenriksministeren. Besvart: 09.09.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Skriftlig spørsmål fra Jon Engen-Helgheim (FrP) til utenriksministeren....

Vil utenriksministeren snarest ta initiativ til å utarbeide en oversikt over antall av de evakuerte afghanske borgere, som uavhengig av nåværende oppholdsstatus i Norge, tidligere har fått beskyttelse fra Afghanistan eller opphold på humanitært grunnlag, og oversende dette til Stortinget på en hensiktsmessig måte?

bg
Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 09.09.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til justis- og...

Vil statsråden sikre at afghanske borgere deportert fra Norge får mulighet for organisert retur til Norge fra grenseområder eller tredjeland hvor deporteringsrisikoen er høy; hvordan vil statsråden sikre rettighetene til de afghanske borgerne som i dag lever med avslått asylsøknad i Norge og vil regjeringen sikre at det gis amnesti i de sakene der avslag på søknad om beskyttelse ikke er begrunnet med rikets sikkerhet?

bg
Endringer i grenseloven, utlendingsloven og politiregisterloven (etablering av systemer for inn- og utreise, fremreise og passasjerlisteopplysninger mv.)

Endringer i grenseloven, utlendingsloven og politiregisterloven...

Endringer i grenseloven, utlendingsloven og politiregisterloven (etablering av systemer for inn- og utreise, fremreise og passasjerlisteopplysninger mv.)

bg
Endringer i lov om Schengen informasjonssystem (SIS-loven) mv.

Endringer i lov om Schengen informasjonssystem (SIS-loven)...

Endringer i lov om Schengen informasjonssystem (SIS-loven) mv.

bg
Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 07.09.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og...

Vil statsråden, etter krav fra skytterorganisasjonene, sørge for at overgangsperioden for ny våpenlov forlenges til 31. mai 2022 slik at politiet får ned behandlingstiden på våpensøknader og klarer å håndtere søknader om lån av våpen på en smidig og hurtig måte?

bg
Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til kommunal- og moderniseringsministeren. Besvart: 06.09.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til kommunal-...

På hvilket grunnlag har regjeringen kommet fram til kompensasjonsbeløpet for kommuner som blir berørt av regjeringens sentralisering av nødmeldingssentralene, og i hvilken grad mener statsråden at kompensasjonen dekker de reelle kostnadene kommunene har hatt ved etablering av sentralene?

bg
Skriftlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 06.09.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Skriftlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til justis-...

Meiner statsråden at lokalt brannvesen bør ha tilgang til å øve på ferjene i samarbeid med ferjemannskapa, og vil statsråden sørgje for tydlegare reglerverk, betre opplæring og naudsynt utstyr for lokalt brannvesen som må handtere hendingar på elektriske ferjer?

bg
Skriftlig spørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 02.09.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Skriftlig spørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til justis-...

Synes ikke statsråden det har tatt uforholdsmessig lang tid å avklare spørsmålet om Bouvetøyas status?

bg
Skriftlig spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 02.09.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Skriftlig spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til justis-...

Hvorfor kan ikke "gammel" svinesundsbro brukes til å avlaste den nye svinesundsbroen for å redusere køene over grensen for privatpersoner og transportbransjen?

bg
Skriftlig spørsmål fra Jon Engen-Helgheim (FrP) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 02.09.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Skriftlig spørsmål fra Jon Engen-Helgheim (FrP) til justis-...

Kan justisministeren grundig redegjøre for om mottakssenteret i Råde har blitt tatt i bruk til å motta afghanere under denne evakueringen, hvem som blir innlosjert på OCC og hvorfor, samt kostnader tilknyttet dette?

bg
Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 01.09.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til justis-...

Situasjonen i Afghanistan er livsfarlig for mange. Ambassader er stengt ned. Per i dag finnes det ingen sikker og lovlig måte å komme seg til Europa for mennesker med beskyttelsesbehov. Faren for at personer på flukt havner i hendene til smuglere og blir ofre for menneskehandel, er stor. Hva gjør regjeringen for personer som tidligere har bistått norske styrker og ambassaden og deres familier for å få dem i trygghet, og hvor skal de henvende seg nå for å komme i kontakt med norske myndigheter?

bg
Skriftlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 30.08.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Skriftlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til justis-...

Kan statsråden gjere greie for kor mange tenestemenn- og kvinner som er står på beredskap i politireserven?

bg
Skriftlig spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 30.08.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Skriftlig spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til justis-...

I VG den 20. august står det om statsadvokatens inspeksjon av Sør-Øst politidistrikt. Politimesteren sier det har vært litt for lett å drive organisert kriminalitet de siste årene. Sør-Øst er blant distriktene med den laveste politidekningen. Siden 2013 har antall årsverk kun økt med 75. Til sammenlikning har veksten i sentralt politibyråkrati (POD, PIT og PFT) vært på 720 årsverk i samme periode. Hvorfor har Sør-Øst politidistrikt den laveste bemanningsveksten i landet?

bg
Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 30.08.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til justis-...

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen uttalte på fredag at «Det er viktig at alle stater som er involvert i oppdraget i Afghanistan, tilbyr nok kvoter og sikrer trygge ruter så vi kan ta imot dem som trenger beskyttelse.» Er regjeringen enig med von der Leyen og vil regjeringen sikre at flyktninger som nå hentes fra Afghanistan kommer i tillegg til de kvoteflyktningene som Stortinget allerede har vedtatt for 2021?

bg
Skriftlig spørsmål fra Gisle Meininger Saudland (FrP) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 30.08.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Skriftlig spørsmål fra Gisle Meininger Saudland (FrP) til...

Hva vil statsråden gjøre for å korte ned behandlingstiden for våpensøknader generelt, og spesielt i Agder politidistrikt som har lengst behandlingstid i hele landet?

bg
Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 30.08.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til justis- og...

Hvor mange afghanere er tvangsreturnert til Afghanistan fra og med 23. mars 2018 fram til i dag, hvor stor andel av tvangsreturnerte i denne perioden ble sendt til Afghanistan og hvor mye har disse utsendelsene, inkludert klagebehandling kostet? Det bes om dato for hver tvangsretur i den aktuelle perioden, inkludert dato for siste tvangsretur til Afghanistan.

bg
Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 30.08.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og...

Hvorfor brukes politiets nettpatrulje, som statsråden skriver, til tips og dialog om potensielt svært alvorlige lovbrudd som er retta mot barn og unge, når kommunikasjonsplattformen som brukes er eid av et privat selskap, dataene lagres utenfor politiets kontroll og bilder, videoer og personopplysninger som sendes politiet kan være svært sensitive og/eller føre til straffesak?

bg
Datatilsynets og Personvernnemndas årsrapportar for 2020

Datatilsynets og Personvernnemndas årsrapportar for 2020

Datatilsynets og Personvernnemndas årsrapportar for 2020

bg
Muntlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren. Besvart: 26.05.2021 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

Muntlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren....

Om korleis forsvarsministeren stiller seg til kritikken frå NATO, og kva konkret han vil gjere for å sikre at Noreg oppfyller NATO-krava til hær og heimevern innan 2024

bg
Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 26.08.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til...

Kan statsråden gi en oversikt over hvor mange lensmannskontor i Innlandet politidistrikt som har økt eller redusert åpningstid og bemanning sammenligna 2015 med mai 2021?

bg
Skriftlig spørsmål fra Roy Steffensen (FrP) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 24.08.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Skriftlig spørsmål fra Roy Steffensen (FrP) til justis-...

Jeg er kjent med et par tilfeller der det er tvist mellom personer og staten om foreldelsesfrister. Tvistene dreier seg om foreldelsesfristen 3 år for å kreve erstatning begynner å løpe når man får et ugyldig vedtak mot seg, eller om fristen først begynner å løpe når vedtaket oppheves som ugyldig i klageinstans eller i retten som endelig avgjort. Vil statsråden klargjøre hva som er riktig tidspunkt for når foreldelsesfrister skal begynne å løpe?

bg
Skriftlig spørsmål fra Ulf Isak Leirstein (Uav) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 24.08.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Skriftlig spørsmål fra Ulf Isak Leirstein (Uav) til justis-...

Stortinget har vedtatt lovhjemmel etter forslag fra regjeringen som gir mulighet for å installere elektronisk pust- og bevegelsessensor i celler ved politiarrestene og fengslene. Dette vil kunne forhindre selvmord og overdosedødsfall i fengslene, og redde liv. Så langt tyder alt på at innkjøp av slike systemer ikke blir prioritert. Hva vil statsråden gjøre for å få fortgang i innkjøp av slike systemer?

bg
Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 23.08.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til justis-...

Vil statsråden sørge for at mennesker fra Afghanistan som har søkt og fått avslag på sine søknader om asyl, får søknadene sine vurdert på nytt i lys av den svært alvorlige situasjonen i landet?

bg
Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 23.08.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til justis-...

Hvor mange afghanere, som befinner seg i Norge nå, har fått avslag på sin søknad om opphold eller har sin søknad under behandling, og hvor mange barn og hvor mange voksne har blitt henvist til internflukt i Afghanistan og tvangsreturnert hvert år fra 2014?

bg
Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 23.08.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og...

Får politileiarar bonusutbetaling dersom politidistrikta oppnår visse resultat og eventuelt kor mykje har vorte utbetalt i bonus i politi- og lensmannsetaten etter at nærpolitireforma vart iverksett i 2016?

bg
Skriftlig spørsmål fra Peter Frølich (H) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 23.08.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Skriftlig spørsmål fra Peter Frølich (H) til justis- og...

Hvor mange ansatte (eksl. PST) var det i politi- og lensmannsetaten i Norge per 31.08.2017, og hva var det tilsvarende tallet per 31.12.2020?

bg
Skriftlig spørsmål fra Lene Vågslid (A) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 23.08.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Skriftlig spørsmål fra Lene Vågslid (A) til justis- og...

Hva har statsråden gjort for å følge opp de to vedtakene om exit-programmet og umiddelbare tiltak for å avverge og bekjempe gjengkriminalitet og er statsråden enig i at det haster?