STORTINGET

Representantforslag om å tillate forsøk med lokale rusr...

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ola Elvestuen, Guri Melby, Ingv...

Endringer i pasientjournalloven m.m. (pasientens prøves...

Endringer i pasientjournalloven m.m. (pasientens prøvesvar i nasjonal kjernejour...

Endringar i postloven (heimel for innhenting av opplysn...

Endringar i postloven (heimel for innhenting av opplysningar som er omfatta av t...

Endringer i etterretningstjenesteloven (domstolskontrol...

Endringer i etterretningstjenesteloven (domstolskontroll i saker om kildevern og...

Årsmelding fra Stortingets kontrollutvalg for etterretn...

Årsmelding fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og si...

Endringer i straffegjennomføringsloven (forskriftshjemm...

Endringer i straffegjennomføringsloven (forskriftshjemmel om straffegjennomførin...

Skriftlig spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til justis- ...

Ser statsråden at en fordeling av illegale båtmigranter mellom europeiske land e...

Skriftlig spørsmål fra Lene Westgaard-Halle (H) til jus...

Mener statsråden det er forsvarlig å legge ned flere skytebaner når antallet opp...

Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til jus...

Hva er status for utlevering/straffegjennomføring for den siste domfelte i den i...

Skriftlig spørsmål fra Andreas Sjalg Unneland (SV) til ...

Hva er rutinene for gjennomføring av kommunestyre- og fylkestingsvalg i Ila feng...

Skriftlig spørsmål fra Tor André Johnsen (FrP) til just...

Ser statsråden at regjeringens distriktspolitiske prioriteringer ved etableringe...

Skriftlig spørsmål fra Lan Marie Nguyen Berg (MDG) til ...

Vil statsråden sørge for en offentliggjøring av eventuelle endringer som har skj...

Skriftlig spørsmål fra Mari Holm Lønseth (H) til justis...

Hvilke kostnader er pådratt som direkte konsekvens av åpning av nye polititjenes...

Samtykke til godtakelse av forordning (EU) 2021/1423 om...

Endringer i våpenloven (unntak fra taushetsplikten) og samtykke til godtakelse a...

Endringer i arveloven mv. (ansvaret for arvelaterens fo...

Endringer i arveloven mv. (ansvaret for arvelaterens forpliktelser)

Endringer i sikkerhetsloven (eierskapskontroll og loven...

Endringer i sikkerhetsloven (eierskapskontroll og lovens virkeområde)

Endringer i våpenloven (unntak fra taushetsplikten)

Endringer i våpenloven (unntak fra taushetsplikten) og samtykke til godtakelse a...

Endringer i rettshjelploven (ny modell for økonomisk be...

Endringer i rettshjelploven (ny modell for økonomisk behovsprøving)

Representantforslag om å styrke rettshjelpstilbudet for...

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Andreas Sjalg Unneland, Audun L...

Representantforslag om et kriminalomsorgsløft

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Tobias Drevland Lund, Mímir Kri...

Redegjørelse av justis- og beredskapsministeren om oppf...

Redegjørelse av justis- og beredskapsministeren om oppfølgingen av 25. juni-rapp...

Endringer i straffeloven (konverteringsterapi)

Endringer i straffeloven (konverteringsterapi)

Endringer i forsvarsloven mv. (militær disiplinærmyndig...

Endringer i forsvarsloven mv. (militær disiplinærmyndighet)

Representantforslag om styrket kamp mot negativ sosial ...

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Mari Holm Lønseth, Tone Wilhelm...

Representantforslag om skjerpede reaksjoner mot villman...

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per-Willy Amundsen, Morten Stor...

Skriftlig spørsmål fra Andreas Sjalg Unneland (SV) til ...

Hvordan arbeider statsråden med å vurdere ulike beslutningsstøtteordninger, og n...

Skriftlig spørsmål fra Sveinung Stensland (H) til justi...

Hvorfor grep politisk ledelse inn i arbeidet med å finne lokaler til bedragerien...

Skriftlig spørsmål fra Mari Holm Lønseth (H) til justis...

Hvilke konkrete tiltak vil regjeringen sette i verk for å forberede Norge på en ...

Skriftlig spørsmål fra Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) til...

Er statsråden komfortabel med Kriminalomsorgens prioritering av midler til Agder...

Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til jus...

Vil statsråden be Nasjonal sikkerhetsmyndighet vurdere om det bør frarådes bruk ...

Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til justis- ...

Hva vil justisministeren gjøre for å sikre at politiet i Norges nest største by ...

Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til jus...

Har statsråden, som følge av innvandring fra bl.a Ukraina, gått bort fra ambisjo...

Skriftlig spørsmål fra Mari Holm Lønseth (H) til justis...

Hvordan jobber regjeringen for å bidra til avklaring av spørsmålet om hvordan sø...

Skriftlig spørsmål fra Tor André Johnsen (FrP) til just...

Mener justisministeren det er riktig og rettferdig at tolkningen av foreldelsesf...

Skriftlig spørsmål fra Dag-Inge Ulstein (KrF) til justi...

Har statsråden planer om å sikre økte ressurser til bemanning for politiet i Nor...