- Justis

bg
Endringer i utlendingsloven (om tilgang til å sammenligne opplysninger i Eurodac sentralregister for rettshåndhevelsesformål)

Endringer i utlendingsloven (om tilgang til å sammenligne...

Endringer i utlendingsloven (om tilgang til å sammenligne opplysninger i Eurodac sentralregister for rettshåndhevelsesformål) og samtykke til ratifikasjon av Protokoll mellom Den europeiske union (EU), Island og Norge til Avtalen mellom Norge og Island og Det europeiske fellesskap om kriterier og mekanismer for å avgjøre hvilken stat som er ansvarlig for behandlingen av en asylsøknad som fremlegges i Norge, Island eller en medlemsstat, om tilgang til Eurodac med henblikk på rettshåndhevelse

bg
Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2022

Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2022

Innst. 3 S Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2022

bg
Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland

Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon,...

lnnst. 5 S Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland

bg
Representantforslag om mer uavhengighet i domstolene ved behandlingen av stillingsvernsaker

Representantforslag om mer uavhengighet i domstolene ved...

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Erlend Wiborg, Sivert Bjørnstad og Jon Georg Dale om mer uavhengighet i domstolene ved behandlingen av stillingsvernsaker

bg
Representantforslag om skjerpet straff ved flere grove integritetskrenkelser

Representantforslag om skjerpet straff ved flere grove...

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per-Willy Amundsen og Sylvi Listhaug om skjerpet straff ved flere grove integritetskrenkelser

bg
Lov om erstatning fra staten til voldsutsatte (voldserstatningsloven)

Lov om erstatning fra staten til voldsutsatte (voldserstatningsloven)

Lov om erstatning fra staten til voldsutsatte (voldserstatningsloven)

bg
Endringer i grenseloven, utlendingsloven og politiregisterloven (etablering av systemer for inn- og utreise, fremreise og passasjerlisteopplysninger mv.)

Endringer i grenseloven, utlendingsloven og politiregisterloven...

Endringer i grenseloven, utlendingsloven og politiregisterloven (etablering av systemer for inn- og utreise, fremreise og passasjerlisteopplysninger mv.)

bg
Endringer i lov om Schengen informasjonssystem (SIS-loven) mv.

Endringer i lov om Schengen informasjonssystem (SIS-loven)...

Endringer i lov om Schengen informasjonssystem (SIS-loven) mv.

bg
Datatilsynets og Personvernnemndas årsrapportar for 2020

Datatilsynets og Personvernnemndas årsrapportar for 2020

Datatilsynets og Personvernnemndas årsrapportar for 2020

bg
Kriminalomsorgsmeldingen - fremtidens kriminalomsorg og straffegjennomføring

Kriminalomsorgsmeldingen - fremtidens kriminalomsorg og...

Kriminalomsorgsmeldingen - fremtidens kriminalomsorg og straffegjennomføring

bg
Representantforslag om tiltak for de som lever på hemmelig eller fortrolig adresse

Representantforslag om tiltak for de som lever på hemmelig...

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Silje Hjemdal, Kari Kjønaas Kjos, Bjørnar Laabak, Himanshu Gulati og Per-Willy Amundsen om tiltak for de som lever på hemmelig eller fortrolig adresse

bg
Endringer i produktansvarsloven, COTIF-loven, markedsføringsloven og mortifikasjonslova som følge av ny domstolstruktur

Endringer i produktansvarsloven, COTIF-loven, markedsføringsloven...

Endringer i produktansvarsloven, COTIF-loven, markedsføringsloven og mortifikasjonslova som følge av ny domstolstruktur

bg
Lov om advokater og andre som yter rettslig bistand (advokatloven)

Lov om advokater og andre som yter rettslig bistand (advokatloven)

Lov om advokater og andre som yter rettslig bistand (advokatloven)

bg
Sammen mot barne-, ungdoms- og gjengkriminalitet

Sammen mot barne-, ungdoms- og gjengkriminalitet

Sammen mot barne-, ungdoms- og gjengkriminalitet

bg
Lov om informasjonstilgang m.m. for utvalg som skal undersøke saker om overgrep begått av helsepersonell mot pasienter i perioden 2010 til 2020

Lov om informasjonstilgang m.m. for utvalg som skal undersøke...

Lov om informasjonstilgang m.m. for utvalg som skal undersøke saker om overgrep begått av helsepersonell mot pasienter i perioden 2010 til 2020

bg
Representantforslag om å fjerne foreldelsesfristen for seksualforbrytelser mot barn

Representantforslag om å fjerne foreldelsesfristen for...

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per-Willy Amundsen, Solveig Horne, Kari Kjønaas Kjos og Silje Hjemdal om å fjerne foreldelsesfristen for seksualforbrytelser mot barn

bg
Økonomisk tiltak i møte med pandemien

Økonomisk tiltak i møte med pandemien

Endringer i statsbudsjettet 2021 under Justis- og beredskapsdepartementet (økonomisk tiltak i møte med pandemien)

bg
Representantforslag om å innføre en fravikelig samboerlov

Representantforslag om å innføre en fravikelig samboerlov

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård, Eirik Faret Sakariassen, Kari Elisabeth Kaski og Nicholas Wilkinson om å innføre en fravikelig samboerlov

bg
Valg av to medlemmer og to varamedlemmer til styret for Domstoladministrasjonen for perioden 1. august 2021 til 31. juli 2025

Valg av to medlemmer og to varamedlemmer til styret for...

Valg av to medlemmer og to varamedlemmer til styret for Domstoladministrasjonen for perioden 1. august 2021 til 31. juli 2025

bg
Midlertidige endringer i smittevernloven mv. (koronasertifikat) (Lov-delen)

Midlertidige endringer i smittevernloven mv. (koronasertifikat)...

Midlertidige endringer i smittevernloven mv. (koronasertifikat) og samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse av forordning (EU) om koronasertifikat i EØS-avtalen

bg
Representantforslag om å avvikle lov om tomtefeste

Representantforslag om å avvikle lov om tomtefeste

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lene Vågslid, Maria Aasen-Svensrud, Martin Henriksen og Anette Trettebergstuen om å avvikle lov om tomtefeste

bg
Endringer i straffeprosessloven og straffeloven (kriminalisering av deltakelse i kriminelle sammenslutninger)

Endringer i straffeprosessloven og straffeloven (kriminalisering...

Endringer i straffeprosessloven og straffeloven (kriminalisering av deltakelse i kriminelle sammenslutninger)

bg
Endringer i ekomloven (lagring av IP-adresser mv.)

Endringer i ekomloven (lagring av IP-adresser mv.)

Endringer i ekomloven (lagring av IP-adresser mv.)

bg
Representantforslag om å avvikle prikkbelastningssystemet i veitrafikken

Representantforslag om å avvikle prikkbelastningssystemet...

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bård Hoksrud og Tor André Johnsen om å avvikle prikkbelastningssystemet i veitrafikken

bg
Representantforslag om at bruk av brannbomber og lignende svært alvorlige handlinger rettet mot politi og domstoler, underlegges like strenge straffer som terrorvirksomhet

Representantforslag om at bruk av brannbomber og lignende...

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sylvi Listhaug, Per-Willy Amundsen, Jon Engen-Helgheim og Himanshu Gulati om at bruk av brannbomber og lignende svært alvorlige handlinger rettet mot politi og domstoler, underlegges like strenge straffer som terrorvirksomhet

bg
Endringer i helsepersonelloven og pasientjournalloven (bruk av helseopplysninger for å lette samarbeid, læring og bruk av kunstig intelligens i helse- og omsorgstjenesten mv.)

Endringer i helsepersonelloven og pasientjournalloven (bruk...

Endringer i helsepersonelloven og pasientjournalloven (bruk av helseopplysninger for å lette samarbeid, læring og bruk av kunstig intelligens i helse- og omsorgstjenesten mv.)

bg
Lov om offentlige organers ansvar for bruk av tolk mv. (tolkeloven)

Lov om offentlige organers ansvar for bruk av tolk mv....

Lov om offentlige organers ansvar for bruk av tolk mv. (tolkeloven)