- Justis

bg
Endringer i forvaltningsloven m.m. (utvidet adgang til informasjonsdeling)

Endringer i forvaltningsloven m.m. (utvidet adgang til...

Endringer i forvaltningsloven m.m. (utvidet adgang til informasjonsdeling)

bg
Muntlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Muntlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til justis-...

Muntlig spørsmål, datert: 28.04.2021. Besvart: 28.04.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland. Om den historiske sentraliseringen som har vært av norsk politi, med eksempel i at politiarresten på Hamar er den eneste som er igjen i Innlandet, et fylke større enn Danmark

bg
Endringer i personopplysningsloven og offentleglova (ytrings- og informasjonsfrihet mv.)

Endringer i personopplysningsloven og offentleglova (ytrings-...

Endringer i personopplysningsloven og offentleglova (ytrings- og informasjonsfrihet mv.)

bg
Endringer i domstolloven mv. (signatur og elektronisk forkynnelse)

Endringer i domstolloven mv. (signatur og elektronisk forkynnelse)

Endringer i domstolloven mv. (signatur og elektronisk forkynnelse)

bg
Endringer i straffeprosessloven og tvisteloven mv. (bevisforbud for patentrådgivning)

Endringer i straffeprosessloven og tvisteloven mv. (bevisforbud...

Endringer i straffeprosessloven og tvisteloven mv. (bevisforbud for patentrådgivning)

bg
Endringer i straffeloven mv. (deling av krenkende bilder mv.)

Endringer i straffeloven mv. (deling av krenkende bilder...

Endringer i straffeloven mv. (deling av krenkende bilder mv.)

bg
Endringer i politiloven (erstatning for skader som skyldes pålagt trening mv.)

Endringer i politiloven (erstatning for skader som skyldes...

Endringer i politiloven (erstatning for skader som skyldes pålagt trening mv.)

bg
Endringer i utlendingsloven (oppnevning av prosessfullmektig i saker om frihetsberøvelse etter utlendingsloven mv.)

Endringer i utlendingsloven (oppnevning av prosessfullmektig...

Endringer i utlendingsloven (oppnevning av prosessfullmektig i saker om frihetsberøvelse etter utlendingsloven mv.)

bg
Endringer i straffeprosessloven mv. (aktiv saksstyring mv.)

Endringer i straffeprosessloven mv. (aktiv saksstyring...

Endringer i straffeprosessloven mv. (aktiv saksstyring mv.)

bg
Riksrevisjonens undersøkelse av politiets innsats mot kriminalitet ved bruk av IKT

Riksrevisjonens undersøkelse av politiets innsats mot kriminalitet...

Riksrevisjonens undersøkelse av politiets innsats mot kriminalitet ved bruk av IKT

bg
Spørretimespørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Spørretimespørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til justis-...

Spørretimespørsmål, datert: 15.04.2021. Besvart: 21.04.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland. Om statsråden vil gjennomføre tiltak for å bedre arbeidsforholdene for politijuristene i Politidistrikt Øst og i øvrige deler av landet

bg
Spørretimespørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Spørretimespørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og...

Spørretimespørsmål, datert: 15.04.2021. Besvart: 21.04.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland. Om kvifor ikkje saksbehandlingstida går ned og oppklaringsprosenten opp, noko som var blant intensjonane i nærpolitireforma, og om statsråden deler vurderinga til Riksadvokaten om at dette ikkje er akseptabelt

bg
Endringer i straffegjennomføringsloven (straffegjennomføring under utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom)

Endringer i straffegjennomføringsloven (straffegjennomføring...

Endringer i straffegjennomføringsloven (straffegjennomføring under utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom)

bg
Endringer i barnelova (Barnesakkyndig kommisjon i foreldretvistsaker)

Endringer i barnelova (Barnesakkyndig kommisjon i foreldretvistsaker)

Endringer i barnelova (Barnesakkyndig kommisjon i foreldretvistsaker)

bg
Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til justis-...

Spørretimespørsmål, datert: 08.04.2021. Besvart: 14.04.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland. Om statsråden kan svare på hvorfor det er, til tross for befolkningsvekst og ambisjon om et tilstedeværende, kompetent og effektivt nærpoliti der befolkningen bor, sentralisert bort nær ¼ av alle politiansatte fra kommunene Asker og Bærum gjennom nærpolitireformen

bg
Spørretimespørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Spørretimespørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til...

Spørretimespørsmål, datert: 08.04.2021. Besvart: 14.04.2021 av helse- og omsorgsminister Bent Høie. Om statsråden mener at rustelefon.no oppgir feil brukerdoser på heroin, kokain, amfetamin og cannabis, slik han ga inntrykk av under Debatten på NRK

bg
Endringer i voldsoffererstatningsloven (den øvre grense)

Endringer i voldsoffererstatningsloven (den øvre grense)

Endringer i voldsoffererstatningsloven (den øvre grense)

bg
Endringer i helsepersonelloven og pasientjournalloven (bruk av helseopplysninger for å lette samarbeid, læring og bruk av kunstig intelligens i helse- og omsorgstjenesten

Endringer i helsepersonelloven og pasientjournalloven (bruk...

Endringer i helsepersonelloven og pasientjournalloven (bruk av helseopplysninger for å lette samarbeid, læring og bruk av kunstig intelligens i helse- og omsorgstjenesten

bg
Endringer i politiregisterloven og utlendingsloven (samleproposisjon)

Endringer i politiregisterloven og utlendingsloven (samleproposisjon)

Endringer i politiregisterloven og utlendingsloven (samleproposisjon)

bg
Endringer i midlertidig lov om tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19 mv. (forlengelse)

Endringer i midlertidig lov om tilpasninger i prosessregelverket...

Endringer i midlertidig lov om tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19 mv. (forlengelse)

bg
Endringer i arbeidsmiljøloven mv. (tiltak for å bekjempe arbeidslivskriminalitet)

Endringer i arbeidsmiljøloven mv. (tiltak for å bekjempe...

Endringer i arbeidsmiljøloven mv. (tiltak for å bekjempe arbeidslivskriminalitet)

bg
Representantforslag om kompensasjon på grunn av lovforbud med tilbakevirkende kraft

Representantforslag om kompensasjon på grunn av lovforbud...

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jenny Klinge, Sandra Borch og Emilie Enger Mehl om kompensasjon på grunn av lovforbud med tilbakevirkende kraft

bg
Endringer i folketrygdloven og sosialtjenesteloven (samleproposisjon våren 2021)

Endringer i folketrygdloven og sosialtjenesteloven (samleproposisjon...

Endringer i folketrygdloven og sosialtjenesteloven (samleproposisjon våren 2021)

bg
Representantforslag om å styrke og forbedre vergemålsordningen

Representantforslag om å styrke og forbedre vergemålsordningen

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kari Kjønaas Kjos og Per-Willy Amundsen om å styrke og forbedre vergemålsordningen