- Stortinget - Spørsmål/Svar

bg
Spørretimespørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til olje- og energiministeren. Besvart: 19.01.2022 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

Spørretimespørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til olje-...

Olje- og gassnæringa er Noregs viktigaste næring og står for ein svært stor del av Noregs inntekter. Næringa har også tusenvis av norske arbeidsplassar. Regjeringa har i forlik med SV i framlegg til statsbudsjettet lagt til grunn ei CO2-avgift på olje- og gassnæringa på heile 28 pst., og stoppa 26. konsesjonsrunde. Korleis vil denne CO2-avgifta påverke olje- og gassnæringa her i Noreg negtivt, og korleis vil stoppordren for 26. konsesjonsrunde påverke næringa og arbeidsplassane med tanke på tapte...

bg
Spørretimespørsmål fra Geir Jørgensen (R) til samferdselsministeren. Besvart: 19.01.2022 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

Spørretimespørsmål fra Geir Jørgensen (R) til samferdselsministeren....

I Hurdalsplattformen lover regjeringen å stoppe frislippet i drosjenæringen. Det samme lovet Arbeiderpartiet i sin "100-dagersplan for en ny regjering". Nå er det snart gått 100 dager, men noe forslag er ikke lagt på bordet. Regjeringen har bare sagt at arbeidet har startet, men uten å konkretisere hva som faktisk vurderes eller hvor lang tid det skal ta. Samtidig er det klart at det er flertall på Stortinget for å stoppe frislippet. Når vil regjeringen legge frem et konkret forslag for å stoppe...

bg
Spørretimespørsmål fra Mímir Kristjánsson (R) til forsvarsministeren. Besvart: 19.01.2022 av forsvarsminister Odd Roger Enoksen

Spørretimespørsmål fra Mímir Kristjánsson (R) til forsvarsministeren....

I Arbeiderpartiets 100-dagersplan for en ny regjering står det at regjeringen skal legge frem forslag om å avslutte privatiseringen av renholdet i Forsvaret innen 100 dager. Hva er status for dette forslaget, og kan regjeringen garantere at det vil skje gjennom virksomhetsoverdragelse, i samråd med fagbevegelsen og på en måte som ivaretar de ansattes rettigheter og bedrer renholdet i Forsvaret?

bg
Spørretimespørsmål fra Hege Bae Nyholt (R) til kultur- og likestillingsministeren. Besvart: 19.01.2022 av barne- og familieminister Kjersti Toppe

Spørretimespørsmål fra Hege Bae Nyholt (R) til kultur-...

Er målsettingene i 100-dagersplanen om å sikre gratis utlån av sports- og fritidsutstyr i alle deler av landet oppfylt, er det bevilget nok midler til å dekke behovet, og hvor mange flere steder i landet er det ventet at man vil gjøre slikt utstyr tilgjengelig som følge av bevilgninger over statsbudsjettet?

bg
Spørretimespørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til helse- og omsorgsministeren. Besvart: 19.01.2022 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Spørretimespørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til helse- og...

Gjennom media har vi blitt gjort kjent med at det er knyttet utfordringer til Norsk pasientskadeerstatning (NPE). En stor andel av sakene som havner i rettssystemet, blir omgjort. Hva vil statsråden gjøre for at pasientene skal kunne gjenvinne tillit til at de får sakene sine grundig og objektivt vurdert av sakkyndige, og at dette skjer innen rimelig tid, og tror statsråden saksbehandlingen til NPE kunne blitt bedre om saksbehandler oftere møtte pasientene som søkte om erstatning, og at man dermed...

bg
Spørretimespørsmål fra Hårek Elvenes (H) til forsvarsministeren. Besvart: 19.01.2022 av forsvarsminister Odd Roger Enoksen

Spørretimespørsmål fra Hårek Elvenes (H) til forsvarsministeren....

Når vil regjeringen gjennomføre punktet i Hurdalsplattformen om å "flytte eit tilstrekkeleg antal Bell 412-helikopter til Bardufoss for å styrkje Hærens helikopterkapasitet i påvente av innkjøp av nye helikopter", og hvilke tiltak vil bli gjennomført for å kompensere for bortfallet av operativ evne for spesialstyrkene?

bg
Spørretimespørsmål fra Seher Aydar (R) til helse- og omsorgsministeren. Besvart: 19.01.2022 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Spørretimespørsmål fra Seher Aydar (R) til helse- og omsorgsministeren....

Arbeiderpartiet la fram en 100-dagersplan for en ny regjering, der det ble lovet å fremme forslag om en gradvis utvidelse av den offentlige tannhelsetjenesten. De ville begynne med å "Innføre gratis tannhelsebehandling til personer i alderen 19 til 21 år, innføre halv pris for tannhelsebehandling for personer i alderen 22-25 år og sørge for egne støtteordninger for tannhelse til de med dårligst råd". Samme forslag ble også presisert i Hurdalsplattformen. De hundre dagene har gått. Kommer regjeringa...

bg
Spørretimespørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til statsministeren. Besvart: 19.01.2022 av arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik

Spørretimespørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til statsministeren....

I valgkampen la Arbeiderpartiet fram en 100-dagersplan med 40 forslag som den nåværende statsministerens parti ville jobbe for at en ny regjering la fram innen 100 dager. 22. januar har Støre-regjeringen sittet i 100 dager. Deler av planen er gjennomført, mens flere punkter bare er fulgt opp i delvis eller liten grad. Det er flere punkter som burde vært gjennomført. Hvordan vil statsministeren sikre den handlekraften som trengs for å oppfylle 100-dagersplanen, og når ser statsministeren for seg...

bg
Spørretimespørsmål fra Marius Arion Nilsen (FrP) til olje- og energiministeren. Besvart: 19.01.2022 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

Spørretimespørsmål fra Marius Arion Nilsen (FrP) til olje-...

Statnetts styre reduserte nivået på nettleien for 2021 med 24 pst. sammenlignet med 2020. Dette gjorde Statnett med bakgrunn i den vanskelige økonomiske situasjonen?mange har?som følge av koronapandemien.?I år har derimot Statnett økt tariffsatsene med 6,5 pst. igjen. De siste kvartal og til dags dato har Statnett dratt inn enorme inntekter som konsekvens av skyhøye kraftpriser og skyhøy eksport av kraft. Med bakgrunn i den vedvarende koronakrisen, og dagens kraftpriser som årelater befolkningen...

bg
Spørretimespørsmål fra Tone Wilhelmsen Trøen (H) til helse- og omsorgsministeren. Besvart: 19.01.2022 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Spørretimespørsmål fra Tone Wilhelmsen Trøen (H) til helse-...

Da Høyre la frem den første nasjonale helse- og sykehusplanen i 2015, var det for å stake ut kursen for landets sykehus i årene framover - en plan som forpliktet, som gav forutsigbarhet og som redegjorde for hva som må til for å sikre alle et godt behandlingstilbud i hele landet. I sykehustalen sier helseministeren at regjeringen ikke skal fortsette med nasjonal helse- og sykehusplan. I stedet skal regjeringen lage en helse- og samhandlingsplan. Vil denne planen være mer eller mindre forpliktende...

bg
Spørretimespørsmål fra Anna Molberg (H) til arbeids- og inkluderingsministeren. Besvart: 19.01.2022 av arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik

Spørretimespørsmål fra Anna Molberg (H) til arbeids- og...

Regjeringen har varslet at kollektiv søksmålsrett for fagforeninger ved ulovlig innleie skal gjeninnføres. Dette innebærer at både medlemmer og ikke-medlemmer kan oppleve at fagforeningen går til søksmål på bakgrunn av deres arbeidsforhold. Ser statsråden noen problemer med at en fagforening kan ta ut søksmål på vegne av noen som kanskje ikke ønsker det?

bg
Spørretimespørsmål fra Sofie Marhaug (R) til samferdselsministeren. Besvart: 19.01.2022 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

Spørretimespørsmål fra Sofie Marhaug (R) til samferdselsministeren....

I Hurdalsplattformen lover regjeringen innen 2023 å sikre minst én hurtigladestasjon i alle kommuner. Den lover også å innføre moms på de dyreste elbilene. Begge løfter har opphav i Arbeiderpartiets "100-dagersplan for en ny regjering". Det ble ikke foreslått moms i statsbudsjettet, selv om det har støtte i stortingsflertallet. Derimot ble det bevilget 100 millioner kroner til ladestasjoner. Hvor mange hurtigladestasjoner regner regjeringen med at man får for pengene, og hvor mange flere kunne man...

bg
Spørretimespørsmål fra Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) til helse- og omsorgsministeren. Besvart: 19.01.2022 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Spørretimespørsmål fra Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) til...

Denne uken kunne vi i Trd.by lese om en ung gutt i Trøndelag som ikke får den hjelpen han trenger til å håndtere sine rusutfordringer, fordi det ikke finnes et døgnbasert rusbehandlingstilbud for ungdom i hans nærområde. Vil statsråden sørge for at det opprettes tilbud til ungdom med alvorlige rusutfordringer som ikke passer inn i poliklinisk behandling eller institusjonsplassering etter barnevernloven, uansett hvor i landet de bor?

bg
Spørretimespørsmål fra Alfred Jens Bjørlo (V) til næringsministeren. Besvart: 19.01.2022 av næringsminister Jan Christian Vestre

Spørretimespørsmål fra Alfred Jens Bjørlo (V) til næringsministeren....

Vil statsråden legge til rette for at den varsla nasjonale tilskotsordninga for bedrifter med stor nedgang i omsetnad grunna skjenkestopp og andre smitteverntiltak også kan nyttast av små bedrifter med aktive eigarar som har omstilt drifta og halde hjula i gang gjennom 2021 med eit lite overskot for året samla, til dømes gjennom ikkje å ta ut løn eller å ta ut svært lite løn gjennom året frå eigaren si side?

bg
Spørretimespørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til klima- og miljøministeren. Besvart: 12.01.2022 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

Spørretimespørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til klima-...

I Stortingets spørretime onsdag 5. januar hevdet klima- og miljøministeren blant annet at det er "hevet over enhver tvil at det har en klimaeffekt at man elektrifiserer sokkelen". Kan statsråden dokumentere den globale klimaeffekten av å elektrifisere norsk sokkel samt gi siste oppdaterte anslag på kostnad per tonn redusert CO2-utslipp nasjonalt som følge av elektrifisering av sokkelen med strøm fra land?

bg
Spørretimespørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til olje- og energiministeren. Besvart: 12.01.2022 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

Spørretimespørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til olje- og...

Hvor stor del av kapasiteten på North Sea Link blir benyttet per dags dato, og hvordan vil økt kapasitet slå ut på strømprisene i Norge?

bg
Spørretimespørsmål fra Marie Sneve Martinussen (R) til olje- og energiministeren. Besvart: 12.01.2022 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

Spørretimespørsmål fra Marie Sneve Martinussen (R) til...

Mener statsråden det var riktig av Statnett å friskmelde kraftsituasjonen med tanke på fyllingsgraden i magasinene; og er det forsvarlig med full eksport med dagens fyllingsgrad?

bg
Spørretimespørsmål fra Mímir Kristjánsson (R) til olje- og energiministeren. Besvart: 12.01.2022 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

Spørretimespørsmål fra Mímir Kristjánsson (R) til olje-...

Hvordan vil elektrifisering av sokkelen påvirke strømprisene for norsk næringsliv og norske husholdninger?

bg
Spørretimespørsmål fra Sofie Marhaug (R) til olje- og energiministeren. Besvart: 12.01.2022 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

Spørretimespørsmål fra Sofie Marhaug (R) til olje- og energiministeren....

Selv om den nye nettleien er utsatt, vil en innføring i sommer også føre til økning for mange - kan statsråden garantere at nettleien ikke skal øke?

bg
Spørretimespørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til olje- og energiministeren. Besvart: 12.01.2022 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

Spørretimespørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til olje-...

Hvordan synes statsråden at den nye strømpakken treffer, og er statsråden enig i at terskelen på 70 øre kilowattimen er en unormal høy pris for strøm?

bg
Spørretimespørsmål fra Seher Aydar (R) til olje- og energiministeren. Besvart: 12.01.2022 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

Spørretimespørsmål fra Seher Aydar (R) til olje- og energiministeren....

Hva tenker statsråden om mulighetsrommet for å innføre makspris på strøm i perioder med skyhøye strømpriser, i lys av at pristoppene har vært enda høyere etter at Stortinget behandlet regjeringens strømpakke?

bg
Spørretimespørsmål fra Geir Jørgensen (R) til olje- og energiministeren. Besvart: 12.01.2022 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

Spørretimespørsmål fra Geir Jørgensen (R) til olje- og...

Mener statsråden at Arbeiderpartiets ufravikelige krav for å slutte seg til ACER, om bl.a. energisikkerhet og samfunnsmessig kontroll, er oppfylt under dagens situasjon med skyhøye strømpriser?

bg
Muntlig spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til statsministeren. Besvart: 12.01.2022 av statsminister Jonas Gahr Støre

Muntlig spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til statsministeren....

Om statsministeren støtter Fremskrittspartiets forslag om å innføre en makspris på strøm så lenge strømmarkedet er ute av kontroll, og om statsministeren mener at det er rimelig at folk betaler mer enn dobbelt så mye som normalpris for strømmen, som er resultatet med regjeringens strømstøtte

bg
Muntlig spørsmål fra Erna Solberg (H) til statsministeren. Besvart: 12.01.2022 av statsminister Jonas Gahr Støre

Muntlig spørsmål fra Erna Solberg (H) til statsministeren....

Om statsministeren kan oppklare om Hurdalsplattformens omtale av utenlandskabler setter en stopper for hybridkabler knyttet til havvind

bg
Muntlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til statsministeren. Besvart: 12.01.2022 av statsminister Jonas Gahr Støre

Muntlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til statsministeren....

Det er markedskreftene som herjer med folk i Norge denne vinteren. Vi har en energilov som lar strømprisen styres av markedet ganske alene, og det markedssystemet er nå i dyp krise. Høye gasspriser i Europa presser prisen på norsk vannkraft i været fordi prisen på den dyreste energikilden bestemmer i det frie kraftmarkedet. Det er uforståelig for folk, og konsekvensene er usosiale og uakseptable. Prishoppet truer økonomien til folk, ikke bare de fattigste, men også familier med helt vanlige inntekter,...

bg
Muntlig spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til statsministeren. Besvart: 12.01.2022 av statsminister Jonas Gahr Støre

Muntlig spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til statsministeren....

Vern av natur er en ganske grei og forståelig ting. Det går ut på å bevare natur vi har hatt, slik den er - også i framtiden. Det er det folk tror de hører når de hører at denne salen har vernet et naturområde. Men representanter for regjeringen har skapt stor usikkerhet om vern faktisk er vern, ved å åpne for en diskusjon om vernede vassdrag også bør bygges ut, altså om vern i virkeligheten bare et venterom for ny kraftutbygging. Grunnen til at statsministeren har fått mange spørsmål om det nå,...

bg
Muntlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til statsministeren. Besvart: 12.01.2022 av statsminister Jonas Gahr Støre

Muntlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til statsministeren....

Norge produserer mer kraft enn vi bruker selv, men børshandelen med kraft sørger likevel for at vi importerer skyhøye priser fra land lenger sør. Når Støre snakker om å øke produksjonen av kraft, skulle man tro at vi har en strømkrise. Men vi mangler ikke kraft. Vi eksporterte over 10 pst. av produksjonen vår i fjor. Det som rammer Norge, er ikke en strømkrise. Det er en priskrise fordi norsk vannkraft blir omsatt på en børs som kopler oss sammen med markeder i land som har mye høyere energipriser...

bg
Spørretimespørsmål fra Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 12.01.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Spørretimespørsmål fra Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) til...

Under pandemien har det blitt utvist fleksibilitet knyttet til underholdskravet i utlendingsforskriften overfor både utenlandske studenter og faglærte arbeidstakere. Vil statsråden sørge for at det utvises fleksibilitet også for selvstendig næringsdrivende som på grunn av pandemien ikke oppfyller kravet til underhold, sett i lys av at pandemien nok vil vedvare?

bg
Spørretimespørsmål fra Ingunn Foss (H) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 12.01.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Spørretimespørsmål fra Ingunn Foss (H) til justis- og beredskapsministeren....

Adresseavisen og VG kunne 1. januar 2022 fortelle at Trøndelag politidistrikt har kalt inn ekstra etterforskere etter flere tilfeller med vold i nære relasjoner i julen. Vi vet at barn, unge og kvinner har vært spesielt utsatt for vold og overgrep i løpet av nedstengningene under pandemien. Når samfunnet igjen i praksis er nedstengt under en høytid, hvor tilfeller av vold i nære relasjoner normalt øker, er det alvorlig for de som rammes. Hvordan jobber regjeringen for å forebygge vold i nære relasjoner...

bg
Spørretimespørsmål fra Hårek Elvenes (H) til forsvarsministeren. Besvart: 12.01.2022 av forsvarsminister Odd Roger Enoksen

Spørretimespørsmål fra Hårek Elvenes (H) til forsvarsministeren....

Når vil regjeringen legge frem utredningen om fremtidig fartøystruktur i Sjøforsvaret, og vil utredningen i sin helhet bli offentliggjort?

bg
Spørretimespørsmål fra Olve Grotle (H) til klima- og miljøministeren. Besvart: 12.01.2022 av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

Spørretimespørsmål fra Olve Grotle (H) til klima- og miljøministeren....

Frå desember 2023 blir det innført nye utsleppskrav for norske lakseslakteri som følge av at EU fastsette nye utsleppsgrenser (BAT-AEL), som altså skal iverksettast seinast 4. desember 2023. Krava er svært strenge, og det vil krevje svært store investeringar i reinseteknologi å oppfylle krava, i den grad dette i heile tatt er råd. Både næringa og statsforvaltaren er i tvil om korleis situasjonen skal handterast, og dette gjer det usikkert å investere m.m. Kan statsråden gjere greie for korleis regjeringa...

bg
Spørretimespørsmål fra Alfred Jens Bjørlo (V) til finansministeren. Besvart: 12.01.2022 av kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram

Spørretimespørsmål fra Alfred Jens Bjørlo (V) til finansministeren....

Regjeringa vil bruke mange hundre millionar kroner til å dekke 100 pst. av kostnadene for fylkeskommunar som vil avvikle, splitte seg opp, stoppe integreringsprosessar og vende attende til slik ting var før i tida. Vil regjeringa stille opp tilsvarande økonomisk for nye fylkeskommunar som i staden for å reversere vil utvikle, integrere seg tettare og omstille seg til ei ny, grøn framtid saman - slik til dømes Vestland fylkeskommune vil med den nye strategiske planen for Grøn Region Vestland?

bg
Spørretimespørsmål fra Kari-Anne Jønnes (H) til kunnskapsministeren. Besvart: 12.01.2022 av kunnskapsminister Tonje Brenna

Spørretimespørsmål fra Kari-Anne Jønnes (H) til kunnskapsministeren....

Alle elever fortjener kvalitet i skolen uavhengig av hvor de bor og hvem foreldrene er. Skoler er viktige samfunnsaktører, men må ikke reduseres til et distriktspolitisk virkemiddel alene. Mener statsråden at små grendeskoler er viktigere enn kvalitet i skoletilbudet til alle elever i hele landet?

bg
Spørretimespørsmål fra Sveinung Stensland (H) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 12.01.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Spørretimespørsmål fra Sveinung Stensland (H) til justis-...

I desember vant Elefun anbud om levering av omtrent 300 droner fra det kinesiske selskapet DJI til politiet. Selskapet DJI har blitt ilagt sanksjoner av USA på grunn av den sikkerhetstrusselen selskapets håndtering av personlige data utgjør. Har regjeringen vurdert sikkerhetsrisikoen innkjøp av DJI-droner medfører for politiet, og eventuelt hvilke vurderinger har blitt gjort?

bg
Spørretimespørsmål fra Sveinung Rotevatn (V) til helse- og omsorgsministeren. Besvart: 12.01.2022 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Spørretimespørsmål fra Sveinung Rotevatn (V) til helse-...

Noreg har fleire sjukepleiarar per innbyggjar enn noko EU-land, og vi er det OECD-landet med høgst del av folket sysselsett i helsesektoren. Likevel er kapasiteten på intensivbehandling for låg til å handtere omfattande smitteutbrot, og blir brukt som hovudgrunngjeving for dei inngripande smitteverntiltaka som no gjeld. Kva organisatoriske endringar er mogleg å gjere innanfor helstenesta for å auke intensivkapasiteten og få meir pasientbehandling ut av kvart årsverk i sektoren?