- Stortinget - Spørsmål/Svar

bg
Muntlig spørsmål fra Sveinung Rotevatn (V) til næringsministeren. Besvart: 25.05.2022 av næringsminister Jan Christian Vestre

Muntlig spørsmål fra Sveinung Rotevatn (V) til næringsministeren....

Om kvifor det er slik at regjeringa føreslår å kutte klimasatsingane netto med 222 mill. kr i revidert nasjonalbudsjett

bg
Muntlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til landbruks- og matministeren. Besvart: 25.05.2022 av landbruks- og matminister Sandra Borch

Muntlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til landbruks-...

I midten av juni skal WTO, Verdas handelsorganisasjon, ha sitt neste ministertoppmøte. Der kjem matvarekrisa til å få ei sentral rolle. Eg reknar med at jordbruksministeren kjem til å reise ned og delta i diskusjonane der. Eg står her med eit skriv som Noreg har skrive under på. Det er eit initiativ i WTO der Noreg, saman med ei rekke andre rike, vestlege land, ønskjer å innføre eit forbod mot at land kan innføre eksportrestriksjonar på mat - ein vil altså innføre eit forbod mot restriksjonar på...
bg
Muntlig spørsmål fra Ine Eriksen Søreide (H) til forsvarsministeren. Besvart: 25.05.2022 av forsvarsminister Bjørn Arild Gram

Muntlig spørsmål fra Ine Eriksen Søreide (H) til forsvarsministeren....

Det har de siste ukene kommet opplysninger om flere alvorlige varslersaker i Forsvaret, der de som varsler, opplever at de ikke blir tatt på alvor når de leverer varsler. I de sakene som har blitt kjent, har sakene også blitt håndtert på avdelingsnivå i Forsvaret, og verken varslersaken eller de kritikkverdige forholdene ser ut til å ha blitt kjent på høyere nivå i Forsvaret. Det kan også virke som det er liten støtte til dem som skal håndtere varslene på avdelingsnivå. Fra de kjente sakene ser...

bg
Spørretimespørsmål fra Linda Hofstad Helleland (H) til næringsministeren. Besvart: 25.05.2022 av næringsminister Jan Christian Vestre

Spørretimespørsmål fra Linda Hofstad Helleland (H) til...

Samme uke som Europa markerte EØS-avtalens 30-årsdag, lanserte Støre-regjeringen sitt EØS-utvalg som skal utrede norsk utenforskap. Senterpartiets proteksjonistiske agenda om å frarøve norske eksportbedrifter deres viktigste marked har til en grad vunnet frem. Utvalget skal utrede Storbritannias erfaringer. Men den utredningen har vi allerede. Den kalles brexit. Og spør du britiske bedriftseiere, har brexit vært alt annet enn en suksesshistorie. Kan statsråden redegjøre for hvorfor det er en god...

bg
Spørretimespørsmål fra Andreas Sjalg Unneland (SV) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 25.05.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Spørretimespørsmål fra Andreas Sjalg Unneland (SV) til...

Etter grundig journalistisk arbeid fra VG har det kommet frem ulike forklaringer fra Justis- og beredeskapsdepartementet om når man fikk kjennskap til at nåværende PST-sjef Hans Sverre Sjøvold hadde vært i besittelse av ulovlige våpen. For å få klarhet i saken spør jeg statsråden: Opplyste Sjøvold om våpnene i ansettelsesintervjuet eller i autorisasjonssamtalen med departementet, og på hvilket tidspunkt fikk departementet kjennskap til at PST-sjefen hadde oppbevart ulovlige våpen?

bg
Spørretimespørsmål fra Ola Elvestuen (V) til forsvarsministeren. Besvart: 25.05.2022 av forsvarsminister Bjørn Arild Gram

Spørretimespørsmål fra Ola Elvestuen (V) til forsvarsministeren....

I inneværende langtidsplan for forsvarssektoren vedtok Stortinget å utrede Haslemoen som supplement til Terningmoen. I statsbudsjettet for 2022 står det at det pågår flere parallelle utredninger i Forsvaret, og at regjeringen vil komme med et helhetlig forslag til hvordan dette bør ivaretas. Hva har siden blitt gjort for å utrede Haslemoen som supplement til Terningmoen, og vil statsråden sørge for at en utredning av Haslemoen er med i grunnlaget for vurderingene av hvilke investeringer som skal...

bg
Spørretimespørsmål fra Terje Halleland (FrP) til samferdselsministeren. Besvart: 25.05.2022 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

Spørretimespørsmål fra Terje Halleland (FrP) til samferdselsministeren....

Som kjent har luftfarten vært igjennom noen tøffe år etter at koronapandemien førte til store endringer i folks reisevaner. Heldigvis har staten stilt opp gjennom disse årene med støtte til Avinor og flyplasser utenom Avinor-systemet. Selv om mye er blitt bedre, er det et stykke frem før en er tilbake til den aktiviteten som var før pandemien. Hvilke tiltak vil regjeringen gjøre i 2022 for å sikre et godt flytilbud fremover for både Avinor, Sandefjord lufthavn Torp og Haugesund lufthavn Karmøy?

bg
Spørretimespørsmål fra Tone Wilhelmsen Trøen (H) til helse- og omsorgsministeren. Besvart: 25.05.2022 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Spørretimespørsmål fra Tone Wilhelmsen Trøen (H) til helse-...

I revidert nasjonalbudsjett bevilger ikke regjeringen mer midler for å sikre fastlegeordningen. Det er ingen sammenheng mellom helseministerens løfter om fastlegeordningen, før og rett etter valget, og det hun nå prioriterer. Etter at Solberg-regjeringen la frem sitt budsjett høsten 2021, har utfordringene knyttet til fastlegeordningen forverret seg. Dette understrekes av Helsedirektoratets oppfølgingsrapport om handlingsplanen for allmennlegetjenesten i februar 2022. Hvordan vil statsråden sikre...

bg
Spørretimespørsmål fra Erlend Svardal Bøe (H) til helse- og omsorgsministeren. Besvart: 25.05.2022 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Spørretimespørsmål fra Erlend Svardal Bøe (H) til helse-...

Eldreombudet skal fremme eldres interesser og være en pådriver i arbeidet med hvordan vi skal klare å skape et mer aldersvennlig samfunn som i større grad anerkjenner eldre som en verdifull bidragsyter i samfunnet. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett vil regjeringen avvikle Eldreombudet slik at landets eldre mister sitt viktigste talerør og sin vaktbikkje. Mener statsråden avviklingen av Eldreombudet styrker eller svekker arbeidet med å skape et mer aldersvennlig samfunn og ivaretakelsen av...

bg
Spørretimespørsmål fra Sveinung Stensland (H) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 25.05.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Spørretimespørsmål fra Sveinung Stensland (H) til justis-...

Selv om rusreformen ble nedstemt i 2021, har det skjedd store endringer på feltet. Signaler fra Riksadvokaten og Høyesterett har ført til en usikkerhet i politiet og domstolene om hvordan mindre alvorlige narkotikasaker skal håndteres. I politiet er det usikkerhet om hvordan slike saker skal prioriteres, og i domstolene om hvor grensen mellom rusavhengige og andre brukere skal trekkes. Mener statsråden at rettstilstanden på området er klar nok, og hvis ikke, hvordan vil statsråden gjøre rettstilstanden...

bg
Spørretimespørsmål fra Ine Eriksen Søreide (H) til utenriksministeren. Besvart: 25.05.2022 av næringsminister Jan Christian Vestre

Spørretimespørsmål fra Ine Eriksen Søreide (H) til utenriksministeren....

I UDs pressemelding 6. mai står det at regjeringen har gitt utvalget som skal utrede erfaringene fra EØS-avtalen, mandat til å utrede EØS-samarbeidet det siste tiåret og andre relevante avtaler Norge har med EU, og å gi råd om hvordan norske interesser best kan ivaretas i samarbeidet med EU. Hvis meningen er å få råd om hvordan norske interesser best kan ivaretas i samarbeidet med EU, hvorfor nekter regjeringen å utrede hvilke konsekvenser et norsk EU-medlemskap vil kunne ha for ivaretakelsen av...

bg
Spørretimespørsmål fra Ingjerd Schou (H) til utenriksministeren. Besvart: 25.05.2022 av næringsminister Jan Christian Vestre

Spørretimespørsmål fra Ingjerd Schou (H) til utenriksministeren....

The International Commission on Missing Persons (ICMP) legger ned et viktig arbeid for å avdekke og lokalisere mennesker som er forsvunnet under krise og konflikt. Norge har tidligere støttet ICMPs arbeid, slik som på Vest-Balkan. Innsatsen er viktig for å kunne bringe saker frem for internasjonale domstoler. ICMP har blitt invitert av Ukrainas riksadvokat og ukrainsk UD for å bistå i arbeidet med å lokalisere forsvunne mennesker og etterforske forsvinningene. Akter regjeringen å støtte ICMPs arbeid...

bg
Spørretimespørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til helse- og omsorgsministeren. Besvart: 25.05.2022 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Spørretimespørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til helse- og...

Til tross for at vi stadig lever lenger, ser det ut til at regjeringen ikke har en plan for flere sykehjemsplasser. Dette er å rygge inn i fremtiden. Allerede nå ser vi at det er vanskelig å få sykehjemsplass, og statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Ole Henrik Krat Bjørkholt, har uttalt at det vil bli færre sykehjemsplasser per eldre fremover. Det virker som regjeringen er rådvill, mens Fremskrittspartiet i årevis har kjempet for en bedre hverdag for de eldre. Mener statsråden det er...

bg
Spørretimespørsmål fra Olve Grotle (H) til fiskeri- og havministeren. Besvart: 25.05.2022 av fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran

Spørretimespørsmål fra Olve Grotle (H) til fiskeri- og...

I Hurdalsplattforma vil regjeringa styrke tilverking av fisk i Noreg. Tveiterås-utvalet meiner at: "[.]tollsatsene norsk sjømatindustri møter i eksportmarkedene jevnt over høyere desto høyere bearbeidingsgraden er. Det er rimelig å anta at en reduksjon av tollsatsene for bearbeidede produkter vil føre til en mindre andel av norsk fiskeråstoff vil bli eksportert ubearbeidet, til fordel for bearbeiding i Norge." Korleis meiner statsråden at regjeringas EØS-utgreiing vil kunne medverke til at tollsatsane...

bg
Spørretimespørsmål fra Hårek Elvenes (H) til forsvarsministeren. Besvart: 25.05.2022 av forsvarsminister Bjørn Arild Gram

Spørretimespørsmål fra Hårek Elvenes (H) til forsvarsministeren....

Hvordan vurderer statsråden NATOs nye strategiske konsept, sett i lys av Russlands brutale og folkerettsstridige krigføring i Ukraina?

bg
Spørretimespørsmål fra Kari-Anne Jønnes (H) til forsknings- og høyere utdanningsministeren. Besvart: 25.05.2022 av forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe

Spørretimespørsmål fra Kari-Anne Jønnes (H) til forsknings-...

EØS-avtalen sikrer Norge deltakelse i EU-programmer for utdanning, forskning og innovasjon, deriblant verdens største forsknings- og innovasjonsprogram, Horisont Europa. Internasjonalt samarbeid gir økt kvalitet i forskning, innovasjon, bedre offentlige tjenester og et konkurransedyktig næringsliv. Men for å lykkes trengs det langsiktig og forutsigbar satsing. Hvordan vil statsråden bidra til å sikre stor norsk deltakelse i EU-programmene?

bg
Spørretimespørsmål fra Sofie Marhaug (R) til olje- og energiministeren. Besvart: 25.05.2022 av olje- og energiminister Terje Aasland

Spørretimespørsmål fra Sofie Marhaug (R) til olje- og energiministeren....

Regjeringen uttrykker at de ønsker å dempe konfliktnivået i forbindelse med utbygging av kraft. En energikommisjon skal vurdere de viktigste konflikttemaene, og NVE har utredet hvordan natur og lokalsamfunn kan tas mer hensyn til. Denne uken er det rettssak mellom Øyfjellet Wind og Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt. Vindkraftverket vil stenge trekkleier og flyttveier mellom sommer- og vinterområder, områdene kalles uerstattelige. Staten har selv valgt å bli partshjelp i saken - mot reindriften. Synes...

bg
Spørretimespørsmål fra Tore Vamraak (H) til kunnskapsministeren. Besvart: 11.05.2022 av kunnskapsminister Tonje Brenna

Spørretimespørsmål fra Tore Vamraak (H) til kunnskapsministeren....

Om hvilke grep statsråden vil ta for å rette opp i fraværssituasjonen hos avgangselevene

bg
Spørretimespørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til kultur- og likestillingsministeren. Besvart: 11.05.2022 av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

Spørretimespørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til kultur-...

Om at et viktig poeng for utvalget som har jobbet med BPA-ordningen er at dette skal bli et likestillingsverktøy, og hva statsråden vil gjøre for å sikre alle barn og unge muligheten til deltakelse i samfunnet

bg
Spørretimespørsmål fra Anne Kristine Linnestad (H) til helse- og omsorgsministeren. Besvart: 11.05.2022 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Spørretimespørsmål fra Anne Kristine Linnestad (H) til...

Om hvordan statsråden skal følge opp arbeidet med å utforme BPA som et likestillingsverktøy

bg
Spørretimespørsmål fra Marius Arion Nilsen (FrP) til olje- og energiministeren. Besvart: 18.05.2022 av olje- og energiminister Terje Aasland

Spørretimespørsmål fra Marius Arion Nilsen (FrP) til olje-...

Det diskuteres i Europa å frikoble gass- og strømprisene. I tillegg stilles det krav om beredskap og høyere fyllingsgrad av gass. Kan statsråden redegjøre for hva regjeringen mener om forslagene om større frikobling av strøm- og gasspriser som diskuteres i Europa, hva tenker regjeringen om at Europa stiller høyere krav til fyllingsgrad og beredskap på gass, og hvordan kan den tankegangen påvirke kravene vi stiller til norsk vannkraft?

bg
Spørretimespørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til utenriksministeren. Besvart: 18.05.2022 av utenriksminister Anniken Huitfeldt

Spørretimespørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til utenriksministeren....

I Prop. 90 S (2021-2022) Samtykke til inngåelse av tilleggsavtale mellom Norge og USA om forsvarssamarbeid, fremgår det at USA kun vil forpliktes til å følge Norges regelverk og folkerettslige forpliktelser i Norge dersom det er forenelig med USAs tjenstlige behov. I innspill til Stortinget påpeker ICJ-Norge at informasjonen om myndighetsoverføring til USA i Prop. 90 S er «mangelfull og noe tilslørende». Hva er de juridiske vurderingene om suverenitetsavståelsen i avtalen fra Justis- og beredskapsdepartementet...

bg
Spørretimespørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til finansministeren. Besvart: 18.05.2022 av kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik

Spørretimespørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til finansministeren....

Finansministeren viser til at pengebruken må haldast låg på grunn av fare for inflasjon og auka renter. Dette er også grunngjevinga for at regjeringa no varslar stopp og forseinking i større veg- og anleggsprosjekt. Vidare ser vi at finansministeren ikkje vil kompensere transport-, bygg- og anleggsbransjen for dei ekstremt aukande kostnadane innan drivstoff og alt av byggevarer. Kan statsråden forklare kvifor dette prinsippet ikkje er gjort gjeldande for eit landbruksoppgjer på over 10 milliardar...

bg
Spørretimespørsmål fra Ingjerd Schou (H) til utviklingsministeren. Besvart: 18.05.2022 av utenriksminister Anniken Huitfeldt

Spørretimespørsmål fra Ingjerd Schou (H) til utviklingsministeren....

I revidert nasjonalbudsjett reduserer regjeringen bevilgningene under kap. 160 Helse med samlet over 600 millioner kroner, blant annet et kutt i bevilgningen til Verdens helseorganisasjon (WHO) på 118 millioner. Hvordan vurderer statsråden at dette kan påvirke verdenssamfunnets evne til å bekjempe den stadig pågående covid-19-pandemien?

bg
Spørretimespørsmål fra Alfred Jens Bjørlo (V) til næringsministeren. Besvart: 18.05.2022 av næringsminister Jan Christian Vestre

Spørretimespørsmål fra Alfred Jens Bjørlo (V) til næringsministeren....

Korleis er tilfanget av søknader av høg kvalitet frå næringslivet om midlar frå ulike statlege ordningar for næringsretta forskning så langt i 2022 samanlikna med tidlegare år, og korleis vil regjeringa legge til rette for å auke statlege bidrag tilpassa ein eventuell auka pågang?

bg
Spørretimespørsmål fra Geir Jørgensen (R) til landbruks- og matministeren. Besvart: 18.05.2022 av landbruks- og matminister Sandra Borch

Spørretimespørsmål fra Geir Jørgensen (R) til landbruks-...

Regjeringa har i Hurdalsplattformen gått inn for å øke Norges sjølforsyningsgrad. Økt norsk sjølforsyningsgrad kan i dag best oppnås ved økt planteproduksjon og en overgang fra importavhengig kraftfôr til utmarksbeite og fôr på norske ressurser og areal. Hvordan vil statsråden gjennom jordbruksoppgjøret stimulere til at vi får opp sjølforsyningsgraden og får produsert mer norsk mat på norske ressurser?

bg
Spørretimespørsmål fra Anna Molberg (H) til arbeids- og inkluderingsministeren. Besvart: 18.05.2022 av arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen

Spørretimespørsmål fra Anna Molberg (H) til arbeids- og...

I revidert nasjonalbudsjett kutter regjeringen 264 mill. kroner til arbeidsmarkedstiltak fordi det forventes vekst i sysselsettingen i år. Kuttet innebærer i praksis 4 700 færre plasser i gjennomsnitt per måned i andre halvdel av 2022. For bare noen måneder siden kom regjeringen med en såkalt jobbpakke der det blant annet skulle opprettes 1 000 flere tiltaksplasser. Den forrige statsråden begrunnet dette med at det var et enormt behov for slike prioriteringer, og det skulle satses sterkt. Hvorfor...

bg
Spørretimespørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til arbeids- og inkluderingsministeren. Besvart: 18.05.2022 av arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen

Spørretimespørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til arbeids-...

Vil statsråden foreta seg noe for å hindre nedleggelse av hjelpemiddelsentralen i Telemark?

bg
Spørretimespørsmål fra Sofie Marhaug (R) til klima- og miljøministeren. Besvart: 18.05.2022 av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

Spørretimespørsmål fra Sofie Marhaug (R) til klima- og...

I Norge beskytter vi viktige naturområder gjennom vern. Vernet skal bidra til bevaring av både natur, arter og økosystemer. Noen områder vernes strengere, som naturreservater, og det er strenge regler for aktivitet i områdene. Imidlertid kan forvaltningsmyndighetene gjøre unntak fra vernebestemmelsene, blant annet dersom hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig. Hva mener statsråden er vesentlige samfunnsinteresser som kan tilsidesette lovens strenge vern?

bg
Spørretimespørsmål fra Mahmoud Farahmand (H) til samferdselsministeren. Besvart: 18.05.2022 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

Spørretimespørsmål fra Mahmoud Farahmand (H) til samferdselsministeren....

Riksvei 36 er hovedaksen mellom E18 og E134. Dette er vurdert som en viktig akse for næringslivet og beboerne i Grenlandsregionen og fylket. I Nasjonal transportplan 2022-2033, som ble vedtatt under Solberg-regjeringen, ble strekningen mellom Skjelsvikdalen og Skyggestein prioritert for utbygging. Formannskapet i Porsgrunn har fattet et vedtak som ser ut til å sette en stopper for planarbeidet med riksvei 36 gjennom Grenland, noe som kan medføre at hele prosjektet må utsettes eller avlyses. Hva...

bg
Muntlig spørsmål fra Turid Kristensen (H) til kultur- og likestillingsministeren. Besvart: 11.05.2022 av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

Muntlig spørsmål fra Turid Kristensen (H) til kultur- og...

Mitt spørsmål går til kultur- og likestillingsministeren. I NRKs Nyhetsmorgen på mandag fortalte Anne Bolsø hvordan mannen hennes sto øverst på et fjell og ønsket å ta livet sitt. Han var spilleavhengig og etter noen år med oppturer og nedturer mistet til slutt Anne Bolsø og deres to barn sin mann og sin far. Lotteritilsynets avdeling for pengespill uttaler i den samme saken at kunnskap som er forskningsbasert, er utrolig viktig. De viser til at Norsk Tipping har en unik posisjon internasjonalt...

bg
Muntlig spørsmål fra Kirsti Bergstø (SV) til olje- og energiministeren. Besvart: 11.05.2022 av olje- og energiminister Terje Aasland

Muntlig spørsmål fra Kirsti Bergstø (SV) til olje- og energiministeren....

Mitt spørsmål går til olje- og energiministeren. Den verdifulle kraften vår har bygd samfunn, bygd industri og sikret innbyggere og distrikter. Gjennom offentlig kontroll har landet vårt vært sikret konkurransefortrinn som få andre har hatt, iallfall fram til den glidende overgangen til markedsstyre og børsdrevet eksport gjennom nye sjøkabler, med skyhøye priser som konsekvens. Og i vinter og fjor høst har markedskreftene herjet fælt med folk. Strømpriskrisen har gjort det nødvendig å jobbe fram...

bg
Muntlig spørsmål fra Nikolai Astrup (H) til olje- og energiministeren. Besvart: 11.05.2022 av olje- og energiminister Terje Aasland

Muntlig spørsmål fra Nikolai Astrup (H) til olje- og energiministeren....

I dag morges fikk vi igjen presentert ny havvindpolitikk fra regjeringen. Det skjer jo ganske ofte for tiden; det er bare noen uker siden regjeringen la frem regjeringens politikk i tilleggsmeldingen. Det er neppe tilfeldig at regjeringen presenterer nye mål for havvindpolitikken på et tidspunkt da regjeringen ellers kunne blitt pålagt et mål av et mer ambisiøst flertall på Stortinget, men det kan fortsatt skje. Når regjeringen allerede nå har forlatt politikken i tilleggsmeldingen, kan vi lure...

bg
Spørretimespørsmål fra Geir Jørgensen (R) til fiskeri- og havministeren. Besvart: 11.05.2022 av fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran

Spørretimespørsmål fra Geir Jørgensen (R) til fiskeri-...

Om arbeidet med å stanse ulovlig kveitefiske i Skagerrak har kommet i gang, og hva statsråden vil foreta seg for å stanse det ulovlige fisket

bg
Spørretimespørsmål fra Margret Hagerup (H) til kunnskapsministeren. Besvart: 11.05.2022 av kunnskapsminister Tonje Brenna

Spørretimespørsmål fra Margret Hagerup (H) til kunnskapsministeren....

Hva mener statsråden er viktige friskoler og ikke?