- Stortinget - Spørsmål/Svar

bg
Spørretimespørsmål fra Roy Steffensen (FrP) til kunnskaps- og integreringsministeren. Besvart: 05.05.2021 av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

Spørretimespørsmål fra Roy Steffensen (FrP) til kunnskaps-...

I norsk skole er det vanlig at ungdomspolitikere, interesseorganisasjoner og næringsliv kan besøke skoler og være en del av undervisningsopplegget. Den 24. april kunne vi lese i Vårt Land at bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass har møtt over 5 000 elever siden 2019. Dette vil Sosialistisk Venstreparti nå ha en slutt på, og de ønsker å forby oljenæringen å kunne møte elever på skolen. Hva tenker statsråden om forslaget fra Sosialistisk Venstreparti, og er dette noe også regjeringen vil vurdere?

bg
Spørretimespørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren. Besvart: 05.05.2021 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

Spørretimespørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til kommunal-...

Siden 2013 har norske kommuner tatt nabopraten og kjørt omfattende prosesser knyttet til kommunestruktur. Utallige timer og kroner er brukt. I Adresseavisen 21. februar skriver statsråden som svar på avisens ønske om tydeligere statlige føringer i kommunereformen: "I denne stortingsperioden er ikke det aktuelt." Det kan tyde på at statsråden mener det er aktuelt i neste periode. Hvorfor respekterer ikke statsråden de valg innbyggere og folkevalgte har tatt for eksempel i Marker, Råde og Hvaler?

bg
Spørretimespørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til distrikts- og digitaliseringsministeren. Besvart: 05.05.2021 av distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland

Spørretimespørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til distrikts-...

Fra 2013 til 2019 mistet 14 kommuner i Hedmark statlige arbeidsplasser, ifølge en oversikt fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Nord-Odal har tapt 42 arbeidsplasser, Stange 30, Våler 28, Eidskog 22, Åmot 20, Alvdal 9, Folldal 7, Løten 14, Rendalen 8, Sør-Odal 6, Tolga 5, Åsnes 3, Ringsaker 2 og Os 1. Samtidig er befolkningsnedgangen i Hedmark og Oppland på sitt sterkeste siden 1995, og befolkningen sentraliseres til de største kommunene. Synes statsråden at regjeringens sentralisering av...

bg
Spørretimespørsmål fra Martin Kolberg (A) til forsvarsministeren. Besvart: 05.05.2021 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

Spørretimespørsmål fra Martin Kolberg (A) til forsvarsministeren....

Havarikommisjonen etter fregatthavariet i november 2018 konstaterer i sin rapport 21. april at havariet kunne vært unngått, men besetningen hadde ikke blitt gitt "gode nok forutsetninger til å kunne håndtere scenarioet de stod i ulykkesnatten". For lite tid og ressurser var blitt satt av til å øve på komplekse havarisituasjoner. I tillegg til tapt forsvarsevne beløper de økonomiske kostnadene etter havariet seg til flere milliarder kroner. Hvilke vurderinger gjør statsråden av ansvar og konsekvenser...

bg
Spørretimespørsmål fra Per Espen Stoknes (MDG) til statsministeren. Besvart: 05.05.2021 av utenriksminister Ine Eriksen Søreide

Spørretimespørsmål fra Per Espen Stoknes (MDG) til statsministeren....

USAs president Joe Biden gikk til valg på et offensivt klimaprogram, blant annet et forslag om globalt moratorium mot oljeleting i Arktis. Men i en uttalelse til NTB 22. april sa statsminister Erna Solberg at "vi har ingen planer om å endre vår oljepolitikk på grunn av dette". Uttalelsen kom samme dag som Biden arrangerte et toppmøte for å sette fart på internasjonalt klimasamarbeid. Er det slik å forstå at Norge vil motarbeide et eventuelt formelt initiativ fra USA til et globalt moratorium mot...

bg
Spørretimespørsmål fra Bengt Fasteraune (Sp) til distrikts- og digitaliseringsministeren. Besvart: 05.05.2021 av distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland

Spørretimespørsmål fra Bengt Fasteraune (Sp) til distrikts-...

Fra 2013-2019 mistet Oppland 269 statlige arbeidsplasser. Når arbeidsplassene flyttes må folk flytte etter. SSBs befolkningsoversikt for 2020 konkluderer med at Oppland og Hedmark har hatt den største befolkningsnedgangen siden 1995. Oppland har flest nasjonalparker i landet, og i enkelte kommuner er 80 prosent av områdene vernet. Det er etablert kompetansesentre som har oppgaver tilknyttet verneområdene. Vil statsråden sørge for at statlige arbeidsoppgaver og arbeidsplasser flyttes fra direktorat...

bg
Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren. Besvart: 05.05.2021 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til kommunal-...

Dagens regjering har gjennomført en rekke sentraliseringsreformer, blant annet gjennom tvangssammenslåing av kommuner og fylker. Skedsmo, Sørum og Fet ble tvunget sammen til tross for resultatet av folkeavstemning i alle tre kommuner. Regjeringen har sagt at kommunereformen skal fortsette. Daværende kommunalminister ga i svar til undertegnede 10. september 2019 støtte til lokale Høyre-politikere på Øvre Romerike som jobber for sammenslåing. Mener statsråden det bør gjennomføres nye kommunesammenslåinger...

bg
Spørretimespørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 05.05.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Spørretimespørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og...

Ved dei om lag 120 lensmannskontora som vart lagde ned i 2017, forsvann 350 politiårsverk. I tillegg har over om lag halvparten av dei gjenverande politistasjonane og lensmannskontora mista tilsette gjennom den såkalla "nærpolitireforma", jf. SSB. Korleis ser statsråden for seg at ressursane skal finne kvarandre ved alvorlege hendingar når regjeringa har sørgt for at dei ikkje lenger eksisterer og/eller er bygd ned i store delar av landet?

bg
Spørretimespørsmål fra Mona Fagerås (SV) til forsknings- og høyere utdanningsministeren. Besvart: 05.05.2021 av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim

Spørretimespørsmål fra Mona Fagerås (SV) til forsknings-...

Årets helse- og trivselsundersøkelse blant norske studenter viser at 45 prosent sliter psykisk og over halvparten er ensomme. Dette er langt flere enn tidligere. Andelen som sier de sliter med alvorlige psykiske plager, har økt fra 32 prosent i 2018 til 45 prosent i 2021. Andelen som sier de har selvmordstanker, er nesten doblet. Dette er skremmende tall og kan føre til stort frafall. Hvilke konkrete tiltak har regjeringen iverksatt for å bedre studentenes trivsel, og hva gjør regjeringen for å...

bg
Spørretimespørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren. Besvart: 05.05.2021 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

Spørretimespørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren....

Vegloven § 27 åpner for at bompenger kan benyttes "til investeringar i faste anlegg og installasjonar for kollektivtrafikk på jernbane, inkludert sporveg og tunnelbane". Jernbaneutbygginger er kostbare, og regjeringen har ikke maktet å prioritere midler til vedtatte utbyggingsformål på jernbanen, og målene for gods på bane virker fjernere enn noensinne. Vil statsråden vurdere å bruke bompenger fra store, trafikkerte veier til å finansiere jernbaneutbygginger på samme strekning der det er stort behov?

bg
Spørretimespørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til klima- og miljøministeren. Besvart: 05.05.2021 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

Spørretimespørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til klima- og...

Nå er det vår i Nordland. Reinen kalver, og smålammene slippes på beite sammen med voksensauene. Rein, sau og andre beitedyr er bærekraftig og klimavennlig matproduksjon som også bidrar til å holde det biologiske mangfoldet og kulturlandskapet oppe. Dette kunne vært en idyll, men i mange områder av fylket er det store tap av beitedyr på grunn av rovvilt. Bedre bestandsreguleringer etterspørres, spesielt på gaupe og på jerveaktivitet i kystnære områder. Er statsråden tilfreds med at dagens politikk...

bg
Spørretimespørsmål fra Kari Anne Bøkestad Andreassen (Sp) til distrikts- og digitaliseringsministeren. Besvart: 05.05.2021 av distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland

Spørretimespørsmål fra Kari Anne Bøkestad Andreassen (Sp)...

Statsråden har tidligere vist til regjeringens "formidable distriktssatsing". Nordland er det fylket som har mistet flest statlige arbeidsplasser i kommuner med lavest sentralitet under denne regjeringen. Hele 298 arbeidsplasser er borte der de trengs mest. Fylkets ene kommune i sentralitetsklasse 3 har fått tilført 306 statlige arbeidsplasser. Synes statsråden at flytting av statlige arbeidsplasser til kommuner i laveste sentralitetsklasse vil være et effektivt virkemiddel for vekst, og vil det...

bg
Spørretimespørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren. Besvart: 05.05.2021 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

Spørretimespørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren....

Det er ei utfordring å skaffe nok folk til nytt MPA-miljø på Evenes, både støttepersonell, teknikarar og pilotar. Konsekvensen av regjeringa sitt vedtak i 2016 om å leggje ned Andøya var ei rasering av eit MPA-miljø som var bygd opp gjennom fleire tiår. Å samle maritim overvaking og QRA på Evenes, nok ei av Høgre sine sentraliseringar, har som andre sentraliseringsvedtak frå regjeringa negative konsekvensar. Korleis vil statsråden sikre at sentraliseringa ved Evenes ikkje fører til svekt norsk operativ...

bg
Spørretimespørsmål fra Nils T. Bjørke (Sp) til distrikts- og digitaliseringsministeren. Besvart: 05.05.2021 av distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland

Spørretimespørsmål fra Nils T. Bjørke (Sp) til distrikts-...

Hordaland har hatt ein auke i statlege arbeidsplassar på 2 920 i perioden 2013-2019. Men auken i Bergen kommune har vore på 3 165, slik at det har vore ein reell nedgang i distrikta. Voss kommune har hatt ein nedgong på 90 arbeidsplassar og Ulvik kommune ein nedgang på 20 arbeidsplassar. Også i politiet er det sentralisert. I Odda hadde politiet, ifølgje SSB, 31 tilsette i 2016, medan det var 27 tilsette i 2020. Kva gjer regjeringa for å snu sentraliseringstrenden og sikre distrikta i Hordaland...

bg
Muntlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren. Besvart: 21.04.2021 av olje- og energiminister Tina Bru

Muntlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og...

Om det svært alvorlige budskapet fra FNs generalsekretær om at verden er i ferd med å gå tom for tid i kampen mot klimakrisen, vil få noe som helst å si for regjeringens omfattende olje- og gassplaner og for omfanget av 25. konsesjonsrunde

bg
Spørretimespørsmål fra Bengt Fasteraune (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren. Besvart: 28.04.2021 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

Spørretimespørsmål fra Bengt Fasteraune (Sp) til kommunal-...

Om det uheldige i at to stortingsvalgkretser i ett fylke, som Hedmark og Oppland er et eksempel på, kan gi insentiver til at politikerne i fylkestinget vil ha størst interesse av å kjempe for sitt valgdistrikt, og ikke hele fylket

bg
Spørretimespørsmål fra Eirik Sivertsen (A) til forsvarsministeren. Besvart: 28.04.2021 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

Spørretimespørsmål fra Eirik Sivertsen (A) til forsvarsministeren....

Om å oppfylle ønsket fra Bodø videregående skole om å få langtidslåne et av F-16-flyene som skal fases ut, da flyfaglinja ved skolen er avhengig av tilgang til relativt moderne fly å trene på

bg
Spørretimespørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren. Besvart: 28.04.2021 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

Spørretimespørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til kommunal-...

Om mulighetene for representantene i Viken fylkesting til å utføre sitt verv ved siden av ordinær jobb når fylket er så stort

bg
Spørretimespørsmål fra Sandra Borch (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren. Besvart: 28.04.2021 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

Spørretimespørsmål fra Sandra Borch (Sp) til kommunal-...

Om hvorvidt regjeringen vil lytte til resultatet hvis det blir avholdt folkeavstemning om oppløsning av det tvangssammenslåtte fylket Troms og Finnmark

bg
Spørretimespørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren. Besvart: 28.04.2021 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

Spørretimespørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til...

Om å garantere at ingen flere kommuner vil bli slått sammen med tvang dersom Høyre fortsetter i regjering etter høstens valg

bg
Spørretimespørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til kunnskaps- og integreringsministeren. Besvart: 28.04.2021 av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

Spørretimespørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til kunnskaps-...

Om når ansatte i skoler og barnehager kan forvente å få en avklaring om hvorvidt de vil prioriteres opp i vaksinekøen

bg
Spørretimespørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren. Besvart: 28.04.2021 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

Spørretimespørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til kommunal-...

Om samanslåinga av velfungerande fylke, og om det er rett å halde fram med å overkøyre folkeviljen når motstanden mot regionreforma er så stor

bg
Spørretimespørsmål fra Per Espen Stoknes (MDG) til klima- og miljøministeren. Besvart: 28.04.2021 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

Spørretimespørsmål fra Per Espen Stoknes (MDG) til klima-...

Om ytterligere tiltak for å nå målet om minst 45 prosent utslippskutt i ikke-kvotepliktig sektor, i lys av SSBs oppdagelse av en feil i klimaregnskapet som bl.a. innebærer at den nylig vedtatte klimaplanen neppe er nok til å nå 2030-målet

bg
Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren. Besvart: 28.04.2021 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til kommunal-...

Om tvangssammenslåingen av Akershus, Buskerud og Østfold til Viken, og hvorvidt regjeringen vil lytte til det overveldende flertallet som vil ha de tre tidligere fylkene tilbake

bg
Spørretimespørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren. Besvart: 28.04.2021 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

Spørretimespørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til kommunal-...

Om viktigheten av god representasjon for demokratiet og samfunnet, og hvordan regionreformen har bidratt til mer og bedre representasjon for befolkningen i de sammenslåtte fylkene

bg
Spørretimespørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren. Besvart: 28.04.2021 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

Spørretimespørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til kommunal-...

Om å være med på en diskusjon om inndelingen av Viken, i lys av at 73 prosent av de spurte i Østfold ønsker at Viken skal oppløses og Østfold gjenoppstå

bg
Muntlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til landbruks- og matministeren. Besvart: 21.04.2021 av landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad

Muntlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til landbruks-...

Mitt spørsmål går til landbruks- og matministeren. Jordbrukspolitikken handlar om korleis Noreg skal sjå ut, og korleis Noreg skal vera. For Senterpartiet er jordbruket enormt viktig. Senterpartiets engasjement for jordbruket, matproduksjonen og den norske bonden har mange grunnar: Matproduksjonen i mange bygder og delar av landet er i en kritisk fase. To av dei viktigaste delane av jordbrukspolitikken er tollvarane og jordbruksoppgjeret. No er det uro, bekymring og spenning knytt til begge delar....

bg
Muntlig spørsmål fra Nils Kristen Sandtrøen (A) til landbruks- og matministeren. Besvart: 21.04.2021 av landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad

Muntlig spørsmål fra Nils Kristen Sandtrøen (A) til landbruks-...

Sommerjobb og den første jobberfaringen er ofte avgjørende for å få arbeidserfaring og komme inn i arbeidslivet, og få trygghet for inntekt for veldig mange år framover. Ja, for noen avgjør det faktisk om de blir en del av arbeidslivet på permanent basis. Kun halvparten av landets 17-åringer får sommerjobber nå. SSB viser gjennom sine granskninger at de sosiale og økonomiske forskjellene øker på dette området. Ungdommer som kommer fra hjem med god økonomi har tilgang til flere jobber gjennom foreldrenes...

bg
Muntlig spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til distrikts- og digitaliseringsministeren. Besvart: 21.04.2021 av distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland

Muntlig spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til distrikts- og...

Mitt spørsmål går også til distriktsministeren. I perioden 2013-2019 ble det 21 259 flere statlige arbeidsplasser i Norge. Samtidig ble antall kommuner redusert fra 422 til 356. Hele 261 av de kommunene hadde færre statlige arbeidsplasser i 2019 enn de hadde i 2013. Disse kommunene har til sammen tapt 9 192 statlige arbeidsplasser. I Norge som helhet har statlige arbeidsplasser økt med 15 pst. i disse årene. Utenom de største byene har det gått ned med 13 pst. I fjor høst kom distriktsnæringsutvalget...

bg
Muntlig spørsmål fra Terje Halleland (FrP) til olje- og energiministeren. Besvart: 21.04.2021 av olje- og energiminister Tina Bru

Muntlig spørsmål fra Terje Halleland (FrP) til olje- og...

Olje- og energiministeren kan bare bli stående! Jeg tenkte jeg ville ta opp en kjent problemstilling, elektrifisering av sokkelen. I den offentlige debatten har statsråden mange ganger tatt til orde for at en ikke skal elektrifisere sokkelen for enhver pris, men heller prioritere de prosjektene hvor tiltakene er fornuftige. Etter at Fremskrittspartiet har satt søkelyset på utfordringer som dukker opp i kjølvannet av elektrifiseringen, som f.eks. påvirkning på strømpris og kraftmarkedet, ser vi at...

bg
Muntlig spørsmål fra Espen Barth Eide (A) til olje- og energiministeren. Besvart: 21.04.2021 av olje- og energiminister Tina Bru

Muntlig spørsmål fra Espen Barth Eide (A) til olje- og...

Mitt spørsmål går til olje- og energiministeren. For få timer siden kom EU fram til enighet om en ny og vidtgående europeisk klimalov. Vår egen verdensdel står nå helt i front i en global energiomlegging fra fossile til fornybare kilder. Utviklingen går stadig fortere, og den skaper svært store muligheter for norsk industri, men bare hvis vi tar inn over oss dybden og hastigheten i dette skiftet. Det er bred enighet om at havvindindustrien kan bli en av framtidsnæringene for Norge. Blant de mange...

bg
Muntlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til statsministeren. Besvart: 14.04.2021 av statsminister Erna Solberg

Muntlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til statsministeren....

Om når regjeringens oppfølging av Stortingets vedtak om å styrke norsk tannhelse og utjevne ulikheten kommer, og hvordan kan det forsvares at tennene ikke behandles som en del av kroppen i helsevesenet vårt per i dag

bg
Muntlig spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til statsministeren. Besvart: 14.04.2021 av statsminister Erna Solberg

Muntlig spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til statsministeren....

Om statsministeren mener det er akseptabelt at mange i Norge lever i smerte og usikkerhet på grunn av ventetider og helsekøer, når det er bevilget penger og det finnes ledig kapasitet i den private helsetjenesten

bg
Spørretimespørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til klima- og miljøministeren. Besvart: 21.04.2021 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

Spørretimespørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til klima-...

Beitenæringa i Vestland, Rogaland og Agder har sendt brev til Miljødirektoratet med krav om eit krafttak for å få jervebestanden ned på måltalet Stortinget har fastsett. Dei har ikkje fått svar, difor tek eg opp denne viktige saka i Stortinget. Vil klima- og miljøministeren gje Miljødirektoratet i oppdrag å utføre ektraordinære uttak av jerv i vår for å kome ned på bestandsmålet som Stortinget har sett for jerv?

bg
Muntlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til statsministeren. Besvart: 14.04.2021 av statsminister Erna Solberg

Muntlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til statsministeren....

Om statsministeren er enig med distriktsnæringsutvalget i at det er staten som har sentralisert i større grad enn i næringslivet