- Stortinget - Spørsmål/Svar

bg
Spørretimespørsmål fra Emilie Mehl (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren. Besvart: 26.05.2021 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

Spørretimespørsmål fra Emilie Mehl (Sp) til kommunal- og...

Om regjeringen kan garantere at det ikke vil bli brukt tvang for å slå sammen kommuner i Hedmark når reformen videreføres

bg
Muntlig spørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til kunnskaps- og integreringsministeren. Besvart: 26.05.2021 av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

Muntlig spørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til kunnskaps-...

Mitt spørsmål går til kunnskapsministeren. Om to dager, fredag denne uka, trekkes de første elevene ut til muntlig eksamen. Hele sektoren raser og ber statsråden snu. Melby har jeg sett har fått mye kjeft de siste dagene. Jeg tenkte å bruke spørretimen til å prøve å forstå litt mer, forsøke å få svar fra statsråden. En skulle egentlig trodd det var Kristelig Folkeparti som styrte Kunnskapsdepartementet, for det jeg står igjen med etter de siste dagers debatt, er at det er tro og håp som er regjeringas...

bg
Muntlig spørsmål fra Roy Steffensen (FrP) til forsknings- og høyere utdanningsministeren. Besvart: 26.05.2021 av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim

Muntlig spørsmål fra Roy Steffensen (FrP) til forsknings-...

Da er kunnskapsministeren ferdig med muntlig eksamen. Da vil jeg trekke opp statsråd Asheim, og så får velgerne avgjøre om de er å betrakte som avgangselever eller ikke. For ca. en måned siden fremmet jeg på vegne av Fremskrittspartiet forslag om en opptrappingsplan for studieplasser innenfor bl.a. medisin og sykepleie. Dette gjorde Fremskrittspartiet fordi Norge innenfor enkelte områder ikke utdanner nok folk til det som arbeidslivet har behov for. Det er særlig et stort problem at vi ikke utdanner...

bg
Spørretimespørsmål fra Heidi Greni (Sp) til distrikts- og digitaliseringsministeren. Besvart: 26.05.2021 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

Spørretimespørsmål fra Heidi Greni (Sp) til distrikts-...

Siden Høyre-regjeringen tok over i 2013 har det blitt etablert over 21 000 nye statlige arbeidsplasser. Dessverre ser vi gang på gang at de havner i Oslo eller i de andre storbyene. Regjeringens egne tall viser at Sør-Trøndelag har fått 3 201 av dem, hvorav 3 191 har gått til Trondheim. Midtre Gauldal og Melhus derimot, har mistet over 100 arbeidsplasser på disse 7 årene. Indre Fosen har mistet 41 og Selbu 22, og dette er bare noen av eksemplene. Er statsråden enig i at denne utviklingen i statlige...

bg
Spørretimespørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til finansministeren. Besvart: 26.05.2021 av finansminister Jan Tore Sanner

Spørretimespørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til finansministeren....

Finansminister Jan Tore Sanner har uttalt at den største forskjellen mellom folk i Norge går mellom de som har en jobb og de som ikke har det. Tall fra Finansdepartementet viser at de i jobb tjener i snitt 3,7 ganger mer enn de arbeidsledige, mens de 1 prosent rikeste i gjennomsnitt tjener 8,6 ganger så mye som resten av befolkningen. Etter formue er forskjellen enda større. Vil statsråden på bakgrunn av dette si seg enig i at den største økonomiske forskjellen i Norge er mellom den øverste rikeste...

bg
Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 26.05.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til justis-...

Områdene Stovner og Lørenskog er nærmest vokst sammen. De ligger i to ulike politidistrikt. Begge områdene har mye av de samme utfordringene blant annet når det gjelder kriminalitet og utenforskap. Ved Stovner politistasjon er det 269 ansatte, mens politiet i nabokommunen Lørenskog har hatt en kraftig reduksjon av ansatte de siste årene. Hvorfor er lokalt politi på Lørenskog bygget ned gjennom "nærpolitireformen"?

bg
Spørretimespørsmål fra Sandra Borch (Sp) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 26.05.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Spørretimespørsmål fra Sandra Borch (Sp) til justis- og...

I politidistriktene Øst og Sør-Øst er responstidkravene for politiet henholdsvis 22 og 24 minutter til steder med under 2 000 innbyggere. I Nord-Norge er tilsvarende krav henholdsvis 42 og 43 minutter. Hvilke beredskapsfaglige vurderinger ligger til grunn for at folk på steder som Stokmarknes, Lavangen, Skjervøy, Loppa og Båtsfjord skal måtte påregne å vente omtrent dobbelt så lenge på politiet sammenlignet med steder av tilsvarende størrelse i Telemark, Buskerud og Østfold?

bg
Spørretimespørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til helse- og omsorgsministeren. Besvart: 26.05.2021 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Spørretimespørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til helse-...

Jeg får stadig henvendelser fra personer med type 2-diabetes som ikke får tilgang til ny sensorteknologi på tross av at de har en vanskelig regulerbar diabetes. Statsråden har gjentatte ganger referert til at departementet har som mål å sende forslag til endringer i regelverket for folketrygdens finansering av medisinsk forbruksmateriell og næringsmidler etter blåreseptforskriften §§ 5 og 6 på høring i løpet av 2021. Når vi vet hvor godt disse virker for diabetes type 1-pasienter, hvorfor skal regjeringen...

bg
Spørretimespørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 26.05.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Spørretimespørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til justis-...

I 2015, under øvelse Gemini, brukte beredskapstroppen 28 timer på å nå frem til et objekt utenfor kysten av Finnmark ifølge nettstedet aldrimer.no. Politiets nasjonale beredskapsressurser er fortsatt avhengig av rutefly når de skal frakte mange folk og nødvendig utstyr til for eksempel Nord-Norge. Har responstiden for de nasjonale beredskapsressursene til Nord-Norge blitt bedre siden 2015?

bg
Spørretimespørsmål fra Bengt Fasteraune (Sp) til klima- og miljøministeren. Besvart: 26.05.2021 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

Spørretimespørsmål fra Bengt Fasteraune (Sp) til klima-...

Etter flere måneders saksbehandling kom Miljødirektoratet med sin konklusjon om at de krever Glasopor for 16,5 millioner kroner i refusjon for opprydding etter storflommen i 2018. Hvem som til slutt får ansvaret for oppryddingen er prinsipielt viktig. Mener statsråden det er riktig at en bedrift som Glasopor får det økonomiske ansvaret for oppryddingen etter flommen, eller vil statsråden vurdere å gripe inn slik at ansvarsforholdene blir endret, og at private aktører dermed slipper å ta dette store...

bg
Spørretimespørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til forsvarsministeren. Besvart: 26.05.2021 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

Spørretimespørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til...

For to uker siden la en amerikansk atomubåt til kai ved Tønsnes havn. Norge er folkerettslig forpliktet gjennom Genèvekonvensjonene til å beskytte sivile og å ta forholdsregler mot virkninger av angrep, også i fredstid. Første tilleggsprotokoll, artikkel 58, sier blant annet at partene skal "unngå å plassere militære mål innenfor eller i nærheten av tett befolkede områder". Hvordan vurderer statsråden bruken av Tromsøs havner for anlegg av amerikanske atomubåter i lys av våre forpliktelser etter...

bg
Spørretimespørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til distrikts- og digitaliseringsministeren. Besvart: 26.05.2021 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

Spørretimespørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til distrikts-...

Det siste året har vist oss hvor viktig det er med bredbånd. Barn må gjøre skolearbeid hjemmefra, og flere må jobbe hjemmefra. Dessverre har vi også avdekket en grunnleggende urettferdighet i landet vårt, vi har sett tydeligere enn noen gang at de som bor i grisgrendte strøk har dårligere bredbåndsdekning enn de som bor i sentrale strøk. Mener statsråden at regjeringen har gjort nok for å sikre bredbåndsutbygging i hele Norge, når vi ser gjentatte eksempler på hvor dårlig bredbåndsdekning det fortsatt...

bg
Spørretimespørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 26.05.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Spørretimespørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til justis-...

I statsadvokatens inspeksjonsrapport fra Øst politidistrikt datert 15. desember fremkommer følgende: "Kriminalitetsutviklingen er beskrevet slik at kriminelle miljøer og bakmenn kan etablere seg i distriktet uten å bli etterforsket av GDE (som har sitt fokus på kurerer og eventuelle følgebiler ved grensepasseringer) og først kan risikere politiets oppmerksomhet når det har blitt så "store" at de eventuelt kan bli etterforsket av FEE." Hvorfor hindrer ikke politiet kriminelle miljøer og bakmenn å...

bg
Spørretimespørsmål fra Per Espen Stoknes (MDG) til statsministeren. Besvart: 26.05.2021 av olje- og energiminister Tina Bru

Spørretimespørsmål fra Per Espen Stoknes (MDG) til statsministeren....

I perspektivmeldingen hevdet regjeringen at mer olje- og gassleting ikke utfordrer klimamålene. IEA-rapporten "Net Zero by 2050" viser at det er feil. Rapporten slår fast det MDG har sagt i mange år: Hvis vi skal nå 1,5-gradersmålet, må vi slutte å lete etter mer olje og gass. For Norges del innebærer det å avlyse 25. konsesjonsrunde og alle fremtidige konsesjonsrunder. Vil statsministeren føre en petroleumspolitikk i tråd med IEAs anbefalinger, eller mener hun fremdeles at mer olje- og gassleting...

bg
Spørretimespørsmål fra Geir Adelsten Iversen (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren. Besvart: 26.05.2021 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

Spørretimespørsmål fra Geir Adelsten Iversen (Sp) til kommunal-...

Høyre har i sitt partiprogram for 2021-2025 vedtatt at de vil, og jeg siterer: "Videreføre kommunereformen med sikte på større kommuner med større fagmiljøer som er bedre i stand til å løse oppgavene de har i dag, og til å overta flere oppgaver fra staten og regionene." Tvangsreformen som regjeringen allerede har presset gjennom har ført til en sentralisering av tjenester og makt. Hvilke kommuner i Finnmark ser statsråden for seg at han vil tvangssammenslå for å følge opp Høyres landsmøtevedtak?

bg
Spørretimespørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren. Besvart: 26.05.2021 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

Spørretimespørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til...

Høyre ønsker å videreføre kommunereformen, der tvang også var et premiss ved flere sammenslåinger. Hvilke kommuner i Oppland mener statsråden bør tvinges sammen, og hvordan blir framdrifta på videre tvangssammenslåinger fra regjeringas side?

bg
Spørretimespørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren. Besvart: 26.05.2021 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

Spørretimespørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til kommunal-...

Høyres landsmøtet vedtok at Høyre vil videreføre kommunereformen med sikte på større kommuner. Kommunene i Hedmark har lagt ned et stort arbeid med kommunereformen. 19 kommunestyrer i Hedmark har sagt nei til kommunesammenslåing. På bakgrunn av kommunenes vedtak og frivillighetsprinsippet som er lagt til grunn i Stortinget, anbefalte fylkesmannen ingen sammenslåinger. Ingen kommuner ble slått sammen i Hedmark. Kan regjeringen garantere at det ikke vil bli brukt tvang for å slå sammen kommuner i...

bg
Muntlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til helse- og omsorgsministeren. Besvart: 12.05.2021 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Muntlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til helse-...

Pandemien vi står midt oppe i, har sett helsepersonell i heile landet i ein utruleg krevjande situasjon. Det er kolossalt mykje jobbing, arbeid som er veldig ukurant til alle døgnets tider, og eit utruleg arbeidspress på dei tilsette. Dette skjer på toppen av at vi er midt inne i ei bemanningskrise i helsesektoren. Tal frå SSB viser at den krisa kjem til å bli enda verre i tida som kjem, viss ikkje noko blir gjort. SSB anslår at vi vil mangle 28 000 sjukepleiarar og 18 000 helsefagarbeidarar i 2035....

bg
Muntlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren. Besvart: 12.05.2021 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

Muntlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren....

Mitt spørsmål går til samferdselsministeren: Siden dette er første gang samferdselsministeren er i spørretimen siden han la fram Nasjonal transportplan, er det fristende å spørre om han glemte å bruke kalkulatoren da han skrev flere av forslagene i planen. Nye Veier har vært et viktig redskap for Fremskrittspartiet. Straks vi inntok Samferdselsdepartementet, startet arbeidet med å etablere selskapet for å bygge raskere, mer og billigere vei. Veiutbyggingen går nå fortere enn noen gang. Det bygges...

bg
Muntlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren. Besvart: 12.05.2021 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Muntlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren....

Mitt spørsmål går til helse- og omsorgsminister Bent Høie. Folk forstår ikkje kvifor regjeringa vil leggja ned, skrota og så selja Ullevål sjukehus. Fagmiljøa ved Oslo universitetssjukehus, anten det er helsefagarbeidarar i Fagforbundet, sjukepleiarar i Sykepleierforbundet, legar i Legeforeningen eller LO i Oslo, sluttar alle opp om parolen «Redd Ullevål Sykehus». Alle folkevalde i Oslo bystyre, unntatt representantane frå Høgre og Arbeidarpartiet, slår ring om Ullevål. Sju av ti innbyggjarar i...

bg
Muntlig spørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren. Besvart: 12.05.2021 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

Muntlig spørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren....

Da kan samferdselsministeren gå opp igjen. Nylig kunne vi lese om det spanske entreprenørselskapet Acciona, der flere ledere er dømt for bedrageri og hvitvasking. Acciona er et kjent selskap også i Norge. De bygger vei for Nye Veier. E6 mellom Ranheim og Værnes i Trøndelag har der en stor milliardkontrakt. Acciona er også aktuell for flere store samferdselsprosjekter i Norge, bl.a. Sotrasambandet. Sotrasambandet er jo et stort prosjekt, i størrelsesordenen 10 mrd. kr, og så vidt jeg vet, er nettopp...

bg
Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 19.05.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til justis-...

Om å gjenåpne arresten i Sandvika, med henvisning til stortingsvedtak 25.2.21 om å gjenåpne arrester der nedleggelser under politireformen har ført til at politiet bruker uforholdsmessig mye tid på fangetransport

bg
Spørretimespørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til forsknings- og høyere utdanningsministeren. Besvart: 19.05.2021 av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim

Spørretimespørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til...

Om å gjøre mer for å sikre god helse hos studentene når mange av dem nå sliter psykisk, og om manglende nye studieplasser i revidert nasjonalbudsjett

bg
Spørretimespørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren. Besvart: 19.05.2021 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

Spørretimespørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren....

Om å forsikre Stortinget om at det er etablert sikre rutiner for å forhindre enhver form for kryssubsidiering når Spordrift AS og Spordrift Prosjekt AS leverer tilbud på fornyelses- og nybyggprosjekter til jernbanesektoren

bg
Spørretimespørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til klima- og miljøministeren. Besvart: 19.05.2021 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

Spørretimespørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til klima-...

Om kven som kan bestille cruiseanløp til Flåm i 2026 i tråd med stortingsvedtak nr. 691 (2020-2021), og kva tydinga er av "[...] staten sikrer etablering av landstrøm i Flåm som planlagt innen 2022" i dette vedtaket

bg
Muntlig spørsmål fra Martin Henriksen (A) til statsministeren. Besvart: 05.05.2021 av statsminister Erna Solberg

Muntlig spørsmål fra Martin Henriksen (A) til statsministeren....

Om hvorfor statsministeren ikke hadde sørget for at samordning og helhetsansvar av kriseberedskap var på plass som det ble lovet i 2013 og hvorfor Norge ikke var forberedt på en pandemi som var like alvorlig som den det ble advart om

bg
Spørretimespørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 12.05.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Spørretimespørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til justis- og...

Ifølge NRK var det i 2013 ni politibåter i Nordland, Troms og Finnmark. I 2018 var antallet fire, mens det i fjor sommer var to. Kystlinjen i Nord-Norge på 41 954 km har bare to båter, og kun den ene er sjøgående. Til sammenlikning er det fem politibåter på den drøyt 3 kilometer lange strekningen Akershus festning til Sjursøya i Oslo sentrum. Hvorfor har et land som stort sett består av kyst og hav, ikke politibåter som gjør at politifolk kan transporteres raskt til øyer, over fjorder eller håndheve...

bg
Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til klima- og miljøministeren. Besvart: 12.05.2021 av finansminister Jan Tore Sanner

Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til klima-...

I brev 22. april uttrykker NHO, LO, Norsk Industri, Industri Energi og Fellesforbundet bekymring for konsekvensene EUs karbontoll vil kunne få for arbeidsplasser og verdiskaping i norsk landbasert industri. Blant annet vises det til at EU-kommisjonen har kommunisert at karbontoll kan erstatte dagens ordninger med frikvoter og CO2-kompensasjon for industri. Det er heller ikke signalisert at dette vil bli kompensert. Hvordan vurderes signalene fra EU, og hvordan jobber regjeringen opp mot EU for å...

bg
Spørretimespørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til kunnskaps- og integreringsministeren. Besvart: 12.05.2021 av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

Spørretimespørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til kunnskaps-...

VG har avslørt at høyreregjeringen har bedt Utdanningsdirektoratet forberede et nytt omfattende prøveregime i skolen. Kunnskapsministeren gir utrykk for at hun vil presse igjennom et nytt prøveregime i høyt tempo, fordi det er fare for at et nytt politisk flertall vil det annerledes. Vil regjeringen presse igjennom et nytt prøveregime med mer og tidligere testing av elevene, før valget, slik at det ikke blir tid til å involvere de viktigste aktørene i skolen; de ansatte, elevene, og foreldrene?

bg
Spørretimespørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 12.05.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Spørretimespørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til justis-...

Telemark har færre politiansatte nå enn da det var et eget politidistrikt. Ifølge Brønnøysundregistrene har kun to av de gjenværende lensmannskontorene og politistasjonene i det som nå heter "GDE Telemark", flere ansatte i dag enn før reformen, mens resten har samme, eller lavere bemanning. Bemanningen er trappet ned både i byer som Skien, Notodden og Kragerø samt mindre steder som Seljord, Rjukan og Bamble. Hvordan bidrar færre ansatte til å oppfylle målet med nærpolitireformen om et operativt,...

bg
Spørretimespørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 12.05.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Spørretimespørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og...

Dei to Bell-helikoptera som den raud-grøne regjeringa fekk etablert som beredskap for politiet, stod fram til 2020 på Bardufoss med ein times responstid. Den beredskapen vart avvikla av dagens regjering. Erstatninga vart eit privat helikopter i Tromsø. Politiet har i mange år øvd på å bruke Forsvarets helikopter som skarpskyttarplattform eller til å flyge inn personell til eit bygg eller liknande i ein terrorsituasjon. Har politiet helikopter i beredskap i Nord-Noreg som dei kan bruke til mellom...

bg
Spørretimespørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til fiskeri- og sjømatministeren. Besvart: 12.05.2021 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

Spørretimespørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til fiskeri-...

Rapporten «Krafttak for kysttorsken» har skapt stor uro blant yrkesfiskere på Hvaler og i Ytre Oslofjord. Hvordan vil statsråden bidra til å dempe konfliktene og inkludere og sørge for å ivareta fiskerne i den videre prosessen for en mer levende Oslofjord?

bg
Spørretimespørsmål fra Jorodd Asphjell (A) til kunnskaps- og integreringsministeren. Besvart: 12.05.2021 av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

Spørretimespørsmål fra Jorodd Asphjell (A) til kunnskaps-...

Folkehøgskolene er et verdifullt alternativ til det formelle utdanningssystemet som er uten karakterer og eksamener, men som gir lærelyst og ny motivasjon i tillegg til å drive allmenndanning og utvikle ferdigheter for livet. Folkehøgskolene er mer populære enn på lenge og tilbyr et stort spenn i fag- og kurstilbud over hele landet. Vil regjeringen legge frem en nasjonal plan for vekst i elevplasser og etablering av nye folkehøgskoler, og samtidig gjennomgå støtte- og finansieringsordningene for...

bg
Spørretimespørsmål fra Sandra Borch (Sp) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 12.05.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Spørretimespørsmål fra Sandra Borch (Sp) til justis- og...

Politiet i Nordland og Troms og Finnmark nådde ikke egne responstidskrav i åtte av ni kategorier i 2020. Siden "nærpolitireformen" ble iverksatt i 2016, har responstiden økt flere steder i de nordligste fylkene. Enkelte patruljer må dekke enorme områder. Blant annet er det én patrulje i Midt-Troms på kveldstid, natt og i helgene. Denne skal dekke et areal på over 11 000 kvadratkilometer - et større område enn Rogaland fylke. Mener statsråden politiberedskapen i Nord-Norge er bedret som følge av...

bg
Spørretimespørsmål fra Kari Henriksen (A) til helse- og omsorgsministeren. Besvart: 12.05.2021 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Spørretimespørsmål fra Kari Henriksen (A) til helse- og...

Fødeavdelingen ved sykehuset i Kristiansand er i dårlig forfatning. Det går ut over de fødende. Det har vært planlagt utbedringer i lang tid. Hva er årsaken til at Sørlandet sykehus HF ikke kan prioritere utbedringer nå, og vil statsråden snarest sørge for at fødende kvinner i Kristiansand får et bedre tilbud?