- Stortinget svar/spørsmål Justis

bg
Skriftlig spørsmål fra Ine Eriksen Søreide (H) til fiskeri- og havministeren. Besvart: 16.08.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Ine Eriksen Søreide (H) til fiskeri-...

Hvilken kontroll gjennomfører norske myndigheter av russiske fiskefartøy for å sikre at de ikke er utstyrt for militære formål?

bg
Skriftlig spørsmål fra Guri Melby (V) til forsvarsministeren. Besvart: 16.08.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Guri Melby (V) til forsvarsministeren....

Kan regjeringens unntak i havneforbudet utgjøre en potensiell sikkerhetsrisiko og øke etterretningstrusselen mot norsk petroleumssektor?
bg
Skriftlig spørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til samferdselsministeren. Besvart: 16.08.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til samferdselsministeren....

Vil samferdselministeren ta initiativ til at justisministeren tar opp med politiet at sjåførar som er ei fare for seg sjølv og andre i trafikken blir luka ut, også spesielt dei som faktisk blokkerar trafikkflyten ved å køyre langt under fartsgrensene og skapar både lange køer og mange farlege situasjonar?

bg
Skriftlig spørsmål fra Ingunn Foss (H) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 16.08.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Ingunn Foss (H) til justis- og beredskapsministeren....

Dagens organisering av tilsynsrådene for kriminalomsorgen har blitt kritisert og fungerer åpenbart ikke godt nok. I 2020 sendte Solberg-regjeringen et forslag om å etablere et nasjonalt tilsynsråd for kriminalomsorgen på høring. Kommer regjeringen til å følge opp forslaget om et nasjonalt tilsynsråd for kriminalomsorgen, og eventuelt når ser statsråden for seg å legge frem forslag om endringer for Stortinget?

bg
Skriftlig spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 15.08.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til justis-...

Har noen asylmottak blitt kompensert direkte eller indirekte som følge av de høye strømprisene det siste året?

bg
Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 12.08.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til justis-...

Vi får tilbakemelding fra politifolk i hele landet at de i arbeid med ungdomskriminalitet står overfor en helt ny situasjon. Det er blitt en sterk snitchekultur: hvor man ikke snakker med hverken politi eller andre voksne selv om man er utsatt for vold og trusler. Dette vanskelig gjør arbeidet. Deler justisministeren bekymringen og hva gjør i så fall justisministeren for å løse dette problemet?

bg
Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren. Besvart: 12.08.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren....

Vil statsråden gjennomgå avtaleverket for anbudskonkurranser for bilberging, slik at når større hendelser skjer så åpner man for at alle tilgjengelige ressurser kan brukes for å rydde/åpne veien raskest mulig?

bg
Skriftlig spørsmål fra Mahmoud Farahmand (H) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 08.08.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Mahmoud Farahmand (H) til justis-...

Ber statsråden redegjøre for funnet av store mengder våpen og ammunisjon på utenlandsk registrerte skip på Svalbard. Videre er det ønskelig å få informasjon om hyppigheten på slike hendelser, og hvorvidt disse har tiltatt i de senere år.

bg
Skriftlig spørsmål fra Peter Frølich (H) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 08.08.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Peter Frølich (H) til justis- og...

Kan statsråden redegjøre for fremdriften i arbeidet med å finne løsning som sikrer trygg og fornuftig bruk av pyroteknikk på tribuner, og når anslår statsråden at arbeidet er ferdigstilt?

bg
Skriftlig spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til barne- og familieministeren. Besvart: 08.08.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til barne-...

Nordmenn utsettes for storstilt markedsføring av forbrukslån på tv, nett og i byrom. Lånene innebærer svært høye renter mange sliter med å betjene. Forbrukslån har få vilkår for å innvilges, og mange bruker det til å bl.a. dra på utenlandsferie i sommeren. De høye rentene fører til at mange havner i et økonomisk uføre som kan skape problemer i hverdagen, enten det gjelder psykisk, sosialt eller i jobbsammenheng. Vil regjeringen komme med tiltak for å regulere forbrukslån på en klokere måte enn i...

bg
Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 07.07.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justis-...

Kan statsråden redegjøre for innsatsen som nedlegges for å forhindre at «hatpredikanter» og andre ekstremister ikke skal få innpass i landet, inkludert hvor mange norske myndigheter har nektet adgang, hvor mange og hvem som per i dag står på sanksjonslisten som innebærer forhåndsvedtak om innreiseforbud i hele Schengenområde, og ikke minst hvordan myndighetene konkret fanger opp og stanser hatpredikanter og ekstremister som ikke står på sanksjonslisten?

bg
Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Henrik Olsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 07.07.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Henrik Olsen (FrP) til justis-...

Lensmannskontoret på Øksnes er ikke lagt ned, men mangler menneskelige ressurser. Hva tenker statsråden om situasjonen som innbyggerne i Øksnes opplever, men som sannsynligvis også kan beskrives som situasjonen rundt om andre steder hvor de mangler personell, hva vil statsråden gjøre for med denne situasjonen og hvorledes skal statsråden sørge for at innbyggerne får tilbake tryggheten og troen på ordensmakten?

bg
Skriftlig spørsmål fra Ingunn Foss (H) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 07.07.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Ingunn Foss (H) til justis- og beredskapsministeren....

Hvilke type saker vil bli nedprioritert som følge av ressurssituasjonen i Agder politidistrikt, og er det vurdert å gjøre tiltak for å styrke kapasiteten i politidistrikt med redusert etterforskningskapasitet?

bg
Skriftlig spørsmål fra Mari Holm Lønseth (H) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 06.07.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Mari Holm Lønseth (H) til justis-...

Hvilke grep gjør regjeringen for å forberede Norge på at det kan komme vekst i ankomster av flyktninger, i tillegg til mottak av fordrevne med midlertidig kollektiv beskyttelse fra Ukraina?

bg
Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 06.07.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justis-...

Ligger statsrådens ambisjonsnivå fast om å oppnå større nasjonal selvråderett over egne grenser enn det som følger av EU kommisjonens forslag til ny grenseforordning?

bg
Skriftlig spørsmål fra Sveinung Stensland (H) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 30.06.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Sveinung Stensland (H) til justis-...

Kan statsråden gjøre rede for forskjellen mellom forslaget Arbeiderpartiet og Senterpartiet fremmet i Innst. 612 L (2020-2021), og rettstilstanden etter HR-2022-731-A, HR-2022-732-A og HR-2022-733-A, og eventuelt bekrefte at differensieringen Høyesterett foretok er den samme som følger av forslaget til Arbeiderpartiet og Senterpartiet?

bg
Skriftlig spørsmål fra Ingunn Foss (H) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 30.06.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Ingunn Foss (H) til justis- og beredskapsministeren....

Forvaltningslovutvalget la i 2019 frem forslag til ny forvaltningslov (NOU 2019: 5). Forslaget har vært på høring og ligger nå til behandling i departementet. Ser regjeringen for seg at forslag til ny forvaltningslov blir fremmet for Stortinget i inneværende stortingsperiode?

bg
Skriftlig spørsmål fra Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 29.06.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) til...

Er statsråden enig i den knusende kritikken av politiets ransakingspraksis i en kjennelse nylig avsagt av Borgarting lagmannsrett, hvor lagmannsretten skriver at det er begått systematiske og rutinemessige brudd i bruken av tvangsmidler overfor rusbrukere, og hvilke grep vil statsråden ta for å rydde opp i den systematiske bruken av ulovlige tvangsmidler?

bg
Skriftlig spørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 29.06.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til justis-...

Mener justis- og beredskapsministeren at det er forenelig å stramme inn på visumreglene for russere med å beskytte russere som forfølges på grunn av sin motstand mot krigen i Ukraina eller motstand mot Putins regime?

bg
Skriftlig spørsmål fra Grete Wold (SV) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 29.06.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Grete Wold (SV) til justis- og beredskapsministeren....

Sivilombudet har avdekket at ventetidene på familieinnvandringssaker er svært lang, og kan være et brudd på EMKs artikkel 8 om rett til familieliv. Hvilke umiddelbare tiltak vil statsråden innføre for å forkorte ventetidene, og vil det innføres spesielle tiltak i saker som gjelder barn?

bg
Skriftlig spørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 27.06.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til justis-...

Mener statsråden at det er god integreringspolitikk å kaste ut et godt integrert menneske som etter 14 år i Norge blant annet har skapt sin egen arbeidsplass?

bg
Skriftlig spørsmål fra Tor André Johnsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 27.06.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Tor André Johnsen (FrP) til justis-...

Vil statsråden ta initiativ til at det utstedes pass gebyrfritt til de nordmenn som ikke har fått reist på utenlandsferie i sommer som følge av myndighetenes manglende evne til å få utstedt pass i tide?

bg
Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 27.06.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justis-...

Er statsråden enig i at hun i den løpende vurderingen av saken vedrørende tidligere sjef for Politiets sikkerhetstjeneste foretok vurderingen på sviktende faktisk grunnlag, da hun blindt forhold seg en vurdering av sin forgjenger som ikke var fundert på alle relevante faktiske omstendigheter i saken?

bg
Skriftlig spørsmål fra Grete Wold (SV) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 27.06.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Grete Wold (SV) til justis- og beredskapsministeren....

Familier med barn som har ulike funksjonsnedsettelser boende på mottakssenteret i Råde opplever at de ikke ivaretas på en forsvarlig måte. Barna har ekstra behov som ikke sikres i tilstrekkelig grad. Hvordan kartlegges og sikres disse barna nødvendig tilbud som helsehjelp, avlastning, økonomisk støtte og skolegang i dag?

bg
Skriftlig spørsmål fra Seher Aydar (R) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 27.06.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Seher Aydar (R) til justis- og beredskapsministeren....

Hva er status for regjeringens pilotordning for sikring av notoritet for personkontroller, hvordan er dette organisert og hva er sammenhengen mellom denne ordningen og forsøksprosjektet som er satt ned av Oslo Politidistrikt under navn «Politikontroller i et diskrimineringsperspektiv»?

bg
Skriftlig spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 24.06.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til justis-...

Hvor mange feilutbetalinger har UDIs interne kontrollmekanismer avdekket så langt i år, og hvor stor andel av de totale utbetalingene utgjør disse?

bg
Skriftlig spørsmål fra Sara Bell (SV) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 20.06.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Sara Bell (SV) til justis- og beredskapsministeren....

Hva slags handlingsrom for skjønnsutøvelse mener ministeren det finnes for å ivareta sårbare asylsøkeres behov for å bo på enerom på mottak, og hvordan vil ministeren sørge for at asylsøkere med behov for privatliv sikres mot uverdig behandling?

bg
Skriftlig spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 22.06.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til justis-...

Hvilke ulike årsaker lå til grunn for at det tok noe tid før UDI fikk sendt tilbakebetalingskravet for feilutbetaling i forbindelse med asylmottaksdriften ved Rygge Hotell?

bg
Skriftlig spørsmål fra Sveinung Stensland (H) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 22.06.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Sveinung Stensland (H) til justis-...

Den 14. mai besluttet Justis- og beredskapsdepartementet å opprette et nasjonalt varslingsombud i politiet. Det er et viktig grep for å rydde opp i varslingskulturen i politiet. Når er varslingsombudets mandat klart, og hva ser regjeringen for seg at det skal omfatte?

bg
Skriftlig spørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 22.06.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til justis-...

Hvordan vil justis- og beredskapsministeren følge opp Sivilombudets undersøkelse av saksbehandlingstiden i UDI i familieinnvandringssaker som omhandler barn og politidistriktenes ventetid for å få time til intervju?

bg
Skriftlig spørsmål fra Tage Pettersen (H) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 22.06.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Tage Pettersen (H) til justis- og...

Barne- og familieministeren har ved gjentatte anledninger vært positiv til at fylkesnemndene må omfattes av § 157, og at dette er tatt opp med justis- og beredskapsministeren. Siste svar fra Justis- og beredskapsdepartementet er ikke like tydelig. Hva er egentlig regjeringens holdning i forhold til å ta nødvendige skritt for å endre straffeloven § 157, slik at også fylkesnemndene omfattes av bestemmelsen?

bg
Skriftlig spørsmål fra Erlend Larsen (H) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 22.06.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Erlend Larsen (H) til justis- og...

Vil statsråden ta initiativ til at skuddsikre vester og annet materiell som har gått ut på dato, men som er fullt brukbart i strid, oversendes til Ukraina?

bg
Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 22.06.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justis-...

Vil statsråden fremlegge forslag om de nødvendige lovendringer for Stortinget, for å sikre tilstrekkelig hjemmelsgrunnlag for tvangsmiddelbruk i saker hvor det er mistankegrunnlag for bruk og besittelse av mindre mengder narkotika?

bg
Skriftlig spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 22.06.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til justis-...

Regjeringen uttrykte på Dagsrevyen 11.06 forståelse for KrF og FrP sitt ønske om å lovliggjøre ulovlige tvangsmidler som politiet har brukt mot rusbrukere i saker om bruk og besittelse av ulovlige rusmidler. Kan statsråden redegjøre for om regjeringen også mener politiet må få bruke tvangsmidler som Riksadvokaten har presisert er uforholdsmessige og ulovlige, dersom regjeringen ønsker å lovliggjøre bruken av slike tvangsmidler, når ser regjeringen for seg at politiet skal kunne ta i bruk disse tvangsmidlene?

bg
Skriftlig spørsmål fra Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 21.06.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Skriftlig spørsmål fra Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) til...

Hvordan vil justisministeren følge opp anbefalingene fra Riksrevisjonen?