- Stortinget svar/spørsmål Justis

bg
Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 07.05.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til...

Mener justisministeren at Norges voldtektsbestemmelse per i dag sikrer personer som er utsatt for seksuell omgang uten samtykke et tilstrekkelig og godt rettsvern, og hvordan vil ministeren ivareta rettsvernet til personer som er utsatte for seksuell omgang uten samtykke i påvente av Straffelovrådets vurdering av gjeldende rett, og en eventuell påfølgende endring i straffeloven som legger mangel på samtykke til grunn i straffelovens voldtektsbestemmelse § 291?

bg
Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 07.05.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til justis- og...

Hvilke menneskerettslige vurderinger er gjort for den praksis på Trandum som innebærer isolasjon, rett til besøk av familie, restriksjoner og begrensninger, samt ivaretakelse av klagerett overfor de internerte og har justisministeren klargjort at det skal gjøres individuelle vurderinger av hver enkeltes situasjon?

bg
Skriftlig spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 07.05.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Skriftlig spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til...

Kan statsråden redegjøre for regelverket og UDIs praksis ved anbudskonkurranse, og om det er vurdert å stille krav om virksomhetsoverdragelse?

bg
Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 07.05.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til justis-...

Viser til svar på skriftlig spørsmål nr. 1934 (2020-2021). Vil statsråden gjøre det enklere å få til en alternativ mottaksplass i lys av den spesielle situasjonen som nå foreligger som følge av omleggingen til ny mottaksstruktur og lavere ankomster, noe som gjør at mange godt etablerte barn og voksne må flytte fra alt som er kjent, og vil regjeringen ta initiativ til at en alternativ mottaksplass på visse vilkår blir en rettighet?

bg
Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 06.05.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og...

I Statsadvokatens inspeksjonsrapport som gjennomgjekk 12 saker knytta til mishandling i nære relasjonar konkluderer Agder Statsadvokatembete den 21. januar: «Summen av ren liggetid og sen saksbehandling har i samtlige saker blitt for lang, og i enkelte tilfeller kan det konstateres brudd på EMK artikkel 6 om retten til rettergang innen rimelig tid». Kvifor er saksbehandlinga i desse alvorlege sakene så lang at Statsadvokaten konstaterer brot på EMK artikkel 6 når eitt av måla med «nærpolitireforma»...

bg
Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 05.05.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justis-...

Kan statsråden redegjøre for hvordan styrkingen av Sivilforsvarets budsjett på 25. mill. kroner, som følge av budsjettenigheten mellom Fremskrittspartiet og regjeringspartiene i forbindelse med statsbudsjettet for 2021, har blitt fordelt og hvordan Stortingets forutsetninger for anvendelsen av disse midlene har blitt ivaretatt?

bg
Skriftlig spørsmål fra Kari Anne Bøkestad Andreassen (Sp) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 03.05.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Skriftlig spørsmål fra Kari Anne Bøkestad Andreassen (Sp)...

Nordland har over 25 pst. av Norges kystlinje. I fjor sommer var det totalt to tilgjengelige politibåter i Nordland politidistrikt. Ifølge Politiforum var det i 2018 fire båter tilgjengelig for politiet i Nordland. Hvor mange politibåter vil være operative langs kysten i Norge denne sommeren og mener justis- og beredskapsministeren at to båter langs en kystlinje på 26 496 kilometer utgjør god beredskap for politiet i Nordland?

bg
Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til barne- og familieministeren. Besvart: 03.05.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til barne- og...

Viser til flere oppslag i Avisa Hordaland bla. 27.4 og 9.4. På Voss sitter en familie fra Syria, som er godt integrert. De risikerer nå å bli sendt ut av Norge fordi de på flukten fra Syria fikk armensk pass. Barna var 1 og 2 år gamle da de kom til Norge i 2013 og kjenner bare til det livet de lever her. Regjeringen har sagt at de vil gjennomgå praksis i utvisningssaker for å sikre hensynet til barn. Hva vil barneministeren gjøre for å sikre at ikke barn blir sendt ut i påvente av den varslede gjennomgangen?

bg
Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 14.04.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til justis- og...

I Vesterålen meldes det om store problemer knyttet til butikktyverier. -Aldri før har det vært så mange tilfeller at vi har sett oss nødt til å leie inn vektere, uttaler ansatte ved Vinmonopolet på Myre til Øksnesavisa. Politiet sier til samme avis at de ikke kan gjøre noe før forholdene anmeldes. Er det dette som er resultatet av «nærpolitireformen», nemlig at det er fritt frem for tyverier og at politiet først vurderer å foreta seg noe hvis og om forholdene anmeldes?

bg
Skriftlig spørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 14.04.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Skriftlig spørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til justis-...

Ventetiden for å komme på intervju i familieinnvandringssaker er uakseptabel lang. Øst politidistrikt oppgir en ventetid på 13 mnd., og Oslo politidistrikt på 16 mnd. Situasjonen for familier som for eksempel har kommet fra hverandre som følge av krig og konflikt, er vanskelig nok fra før. Hvilke tiltak har statsråden satt i verk, og hva vil statsråden foreta seg framover for å sikre at personer raskere kan komme på intervju og få framgang i saken sin?

bg
Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 14.04.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og...

Kva er grunnen til at Møre og Romsdal politidistrikt ikkje nådde responstidkrava i fire av seks kategoriar i 2020?

bg
Skriftlig spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 14.04.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Skriftlig spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til...

Hva gjør statsråden for å sikre god kunnskap om regelverket ved grensekontrollene og lik praktisering?

bg
Skriftlig spørsmål fra Sandra Borch (Sp) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 21.04.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Skriftlig spørsmål fra Sandra Borch (Sp) til justis- og...

Statsråden er både justis- og beredskapsminister for hele landet. Det er derfor noe oppsiktsvekkende at hun i VG den 14. april ikke vil uttale seg om beredskapen i en av våre kommuner. Vil statsråden si at politiberedskapen er bedre eller dårligere i Salangen etter at lokalt politi ble lagt ned av regjeringen i 2017 og nå er underlagt et lensmannsdistrikt hvor det er en døgnbemannet patrulje og det tar to timer for en patrulje å kjøre mellom ytterpunktene i patruljens vaktrområde?

bg
Skriftlig spørsmål fra Bengt Fasteraune (Sp) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 14.04.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Skriftlig spørsmål fra Bengt Fasteraune (Sp) til justis-...

Det er i dag færre politiansatte i Gudbrandsdalen enn før «nærpolitireformen». Dombås, Lom og Lillehammer har lavere bemanning, i tillegg er Gausdal, Øyer, Skjåk og Vågå lagt ned. Politiets responstid i akutte oppdrag har økt på steder med under 2000 innbyggere og kravet nås heller ikke på steder med under 20 000 innbyggere. Det er 1,62 politifolk per 1000 innbygger i Innlandet, langt unna det nasjonale målet om 2 per 1000. Hvorfor svekkes beredskapen og tappes Gudbrandsdalen for politiansatte?

bg
Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 16.04.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til justis-...

På Romerike har en rekke solide lensmannskontor forsvunnet eller blitt tappet for ansatte. Bl.a. har lensmannskontoret på Sørumsand blitt lagt ned. Lensmannskontorene i Nittedal, Nes og Lørenskog har mistet de fleste ansatte. I Aurskog-Høland fungerer lensmannen nå som politikontakt, i tillegg til å være varaordfører i Eidskog. Er statsråden tilfreds med den massive sentraliseringen av politiet som har skjedd på Romerike, og forstår statsråden at folk reagerer på at politiet forlater tettsted etter...

bg
Skriftlig spørsmål fra Eirik Faret Sakariassen (SV) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 21.04.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Skriftlig spørsmål fra Eirik Faret Sakariassen (SV) til...

Vil regjeringen sørge for at det nå gis tilbud om mulighet til å til å bli boende i kommunen og slippe flytting når asylmottak legges ned, gjennom avtaler med mottakskommunen, særlig for familier med barn som er etablert i barnehage og skole?

bg
Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 21.04.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og...

Kva meiner justisministeren er situasjonen i dag for overtalige domstolleiarar med tanke på grunnlovsvernet deira, forflytningsvernet, arbeidsplikta og domstolane si uavhengigheit, og dersom justisministeren vurderer dette annleis i dag enn slik det var i 2003, kva er grunnlaget for dette?

bg
Skriftlig spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 21.04.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Skriftlig spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til justis- og...

Det har vært kraftig sentralisering av politiet gjennom «nærpolitireformen». Skaun, Melhus, Klæbu og Malvik hadde lokalt, tilstedeværende politi, men nå er disse borte og flere titalls ansatte har blitt sentralisert bort fra lokalsamfunn i hele Trøndelag. Nylig kunne vi lese om et biltyveri i Skaun der politiet brukte et døgn på å følge opp saken og folk måtte selv spane og finne ut hvem som hadde tatt bilen. Er dette for polititilbudet for vanlige folk i 2021?

bg
Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 21.04.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justis-...

Kan statsråden avklare hvorvidt en riktig forståelse av Riksadvokatens rundskriv av 14. januar 2021, kalt pandemidirektivet, innebærer at vold- og sedelighetsforbrytelser skal henlegges for å frigjøre kapasitet til å etterforske pandemirelaterte saker, og mener statsråden i så tilfelle at en slik forståelse er akseptabel av hensyn til ofre for alvorlig voldskriminalitet, og vil hun videre foreta seg noe i denne sammenhengen?

bg
Skriftlig spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 21.04.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Skriftlig spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til justis-...

Vil statsråden i kraft av sin instruksjonsadgang sørge for at tilfeller som beskrevet her inngår i UDIs nærmere retningslinjer om hva som er «særlige grunner» for innreise?

bg
Skriftlig spørsmål fra Eirik Faret Sakariassen (SV) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 23.04.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Skriftlig spørsmål fra Eirik Faret Sakariassen (SV) til...

Var det regjeringens intensjon at rettshjelpstiltak som Jussbuss, JURK, Jussformidlingen, Jusshjelpa i Nord-Norge og Gatejuristen i realiteten skulle få et kutt, og dersom det ikke var intensjonen, vil regjeringen ta grep for å ytterliggere styrke ordningen?

bg
Skriftlig spørsmål fra Sverre Myrli (A) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 23.04.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Skriftlig spørsmål fra Sverre Myrli (A) til justis- og...

Har endringene i bilansvarsloven medført endret forsikringsplikt og - ansvar for go-kart som nyttes som fornøyelsesinnretninger?

bg
Skriftlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 23.04.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Skriftlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til justis-...

Har styresmaktene i Noreg oversyn over investeringar, oppkjøp og andre transaksjonar frå ikkje-allierte land som på kort eller lang sikt kan gje oss sikkerheitsutfordringar, og dersom svaret er nei, vil regjeringa ta initiativ til at eit slikt arbeid vert gjort?

bg
Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 23.04.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til justis-...

Innreiserestriksjonene som er innført pga. koronasituasjonen særlig har rammet familier og kjærester hardt. Reglene gjør at hvis en reiser ut etter den 90 dagen, risikerer en å ikke kunne komme inn igjen på svært lenge. I og med at det er reising som skal begrenses i pandemien, burde tidsbegrensningen på 90 dager oppheves under pandemien. Vil justisministrene vurdere en slik løsning?

bg
Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 29.04.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og...

Hvilket lovgrunnlag bygger statsråden på når hun hevder at overtallige domstolledere vil ha arbeidsplikt i dømmende stillinger?

bg
Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 29.04.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til justis-...

Viser til skriftlige spørsmål 1142 (2020-2021), 821 (2020-2021), og spørretimespørsmål fra representanten Knag Fylkesnes til statsråd Ropstad besvart 10.2.21 om familien i kirkeasyl på Finnsnes. Til tross for stadig ny informasjon har familiens sak aldri vært prøvd i nemndsmøte i UNE og den samme nemndlederen har behandlet de fire siste omgjøringsanmodningene. Mener statsråden det er rettssikkert at samme nemndleder behandler alle omgjøringsanmodninger i samme sak og ikke av en annen nemndleder...

bg
Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 28.04.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til justis-...

Viser til sak i Østlandsposten 22.04.21, som omhandler en asylsøker fra Irak. I saken går det fram at en feil tolkning under asylintervjuet om faren til søker sin rolle under Saddam Husseins regime, har ført til mange runder i utlendingsforvaltningen og rettssystemet. Landinfo har støttet informasjonen søker har gitt. Hva gjør og vil regjeringen gjøre for å sikre at faktafeil i asylsaker blir rettet opp av utlendingsforvaltningen og hva slags rolle vil Landinfo ha i dette arbeidet?