Regjeringen vil opprette en egen undersøkelseskommisjon for partnerdrap

1 month ago 30Forslaget om en egen partnerdrapskommisjon ble fremmet av Partnerdrapsutvalget i 2020, og har siden fått både støtte og motstand.

Utvalget fant ut at hvert fjerde drap i Norge er et såkalt partnerdrap, og at det i gjennomsnitt ble det begått åtte partnerdrap i året i perioden fra 2013 til 2022.

Vi opplever økt oppdragsmengde og søker en rekke nye Wiersholm-kollegaer i Trondheim for å styrke teamet!

Blandet mottakelse

Partnerdrapsutvalget viste til at de fleste partnerdrap skjer etter flere forvarsler om partnervold til offentlige myndigheter, og mente å se et forbedringspotensial for politiet og andre offentlige instanser til å iverksette tiltak som kan forebygge partnerdrap.

Forslaget i utredningen fikk støtte både fra Riksadvokaten og flere politidistrikter, mens både Politidirektoratet og Oslo politidistrikt var skeptiske. De sistnevnte mente det ville være viktigere å styrke samhandlingen mellom politiet, ettersom partnervold allerede er en høyt prioritert oppgave. Oslo politidistrikt stilte spørsmål ved slik ressursbruk for et relativt begrenset antall saker, og pekte på et generelt stort behov for å styrke forebyggingen av vold i nære relasjoner.

– Svikt i samordning

Etter å ha vurdert innspillene har departementet besluttet å gå videre med forslaget. Tirsdag ble et lovforslag om kommisjonens informasjonstilgang sendt på høring, der både Statens havarikommisjon for transport og Statens
undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten trekkes frem som modeller for organiseringen. Departementet skriver:

«Som nevnt (...) utrykte Politidirektoratet og Oslo Politidistrikt forbehold mot å opprette en permanent partnerdrapskommisjon og pekte på at andre tiltak kunne være en bedre ressursutnyttelse for å forbedre arbeidet med å forebygge partnerdrap og mishandling i nære relasjoner. Departementet er enig i at det også må jobbes bredt med andre tiltak både i politiet og i politiets samhandling med andre aktører. Departementet er i likhet med partnerdrapsutvalget kommet til at det er behov for en permanent partnerdrapskommisjon og slutter seg til de vurderinger som er gjengitt i høringsnotatets pkt. 2.2. Utvalgets gjennomgang viser at det største forebyggingspotensialet ligger i en samlet innsats fra politiet og øvrige instanser. Manglende informasjonsutveksling og svikt i samordning av forebyggingsarbeidet var pekt på som en sentral og gjennomgående utfordring. Slike utfordringer fanges ikke opp godt nok opp i etatenes arbeid og dagens tilsynsordninger. En permanent partnerdrapskommisjon er etter departementets vurdering derfor nødvendig.»

De har vært foreslått å utvide en eventuell kommisjons mandat til alle typer drap, men departementet nøyer seg med å utvide kommisjonens arbeidsområdet til også å omfatte kjærestedrap.

Are you ready to be part of a dynamic and rapidly expanding crypto company?

Først etter straffesaken

– Året har vært preget av flere rystende drapssaker. En partnerdrapskommisjon skal være permanent, slik som for eksempel Havarikommisjonen, og kunne gå inn i alle partnerdrapssaker. Vi må vite mer om hvorfor dette skjer for å kunne forebygge at liv går tapt, skriver justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) i en pressemelding.

Partnerdrapskommisjonen skal ikke kunne starte undersøkelser før straffesaken er ferdig, og skal verken ta stilling til sivilrettslig eller strafferettslig skyld.

– Er det noe vi som myndigheter kunne gjort annerledes for å forhindre drapene? Hva kan vi lære? Dette er viktige spørsmål som kommisjonen vil stille i hver sak og da må medlemmene få tilgang til informasjonen de trenger. Dette griper inn i personvernet, og må derfor reguleres i en egen lov, skriver Mehl.

Høringen har frist til 15. august, og høringsnotatet finner du her.

Read Entire Article