Mista livet etter brukollaps – ingen har oversikt over liknande farlege bruer

1 month ago 17NRK har spurt fylkeskommunane og Nye Veier AS kva som er status for kartlegginga vegvesenet bad om i mai 2023.

Fylkeskommunane forvaltar fylkesvegane i Noreg, men ikkje riksvegar og kommunale vegar. Deira kartlegging vil dermed ikkje avklara alle bruene innanfor fylkesgrensene.

Nye Veier har ansvar for mellom anna europavegar og for riksveg 13.

Under følgjer svara NRK har fått inn.

Trøndelag: Dette ble ikke prioritert ved bruinspeksjonene som ble utført i 2023, da vi har andre problemstillinger med bruene vi måtte prioritere foran.

Vi har imidlertid meddelt Vegdirektoratet at vi starter slik registrering i 2024.

Akershus: I bruforvaltningssystemet til Akershus fylkeskommune registreres påkjørselutsatte overgangsbruer med en sårbarhet for påkjørsel. Det har vært gjort i flere år allerede, og blir i utgangspunktet kvalitetssikret ved gjennomføring og registrering av årlige inspeksjoner på bruene.

Mange av de påkjørselutsatte gangbruene som går over fylkesveiene eies av kommunen. Da er det kommunens ansvar å sørge for sikkerhet og funksjon for disse, ev. iverksette tiltak.

Østfold: Det ble utført en kartlegging av alle gangbruer som kan være sårbare ved påkjørsel i Østfold fylkeskommune sitt eie i fjor høst, iht. brev utsendt av Vegdirektoratet 5. mai 2023.

Kartleggingen viste at vi kun har én bru, av typen lette gangbruer, hvor dette kunne gjøre seg gjeldende. Det ble da gjort en tilstandsvurdering av selve brua og av trafikksikkerheten. Vi så på frihøyde under bru, plassering og vegtype samt type trafikk som passerer under.

Konklusjonen ble at brua kun er sårbar på grunn av at det er en type lett gangbru. Vår vurdering per nå er at det ikke er nødvendig med tiltak for å ytterligere redusere faren for påkjørsel, eller konsekvensene ved påkjørsel. Skulle situasjonen endre seg vil tiltak vurderes fortløpende. Østfold fylkeskommune er ferdige med kartleggingen i denne omgang.

Vestland: Det er elleve bruer vi har vurdert som sårbare for påkjørsel. Seks av disse er de samme som Bergen kommune har vurdert som sårbare. I tillegg er det seks bruer til som vi vil utføre ytterligere vurderinger av før vi konkluderer med om de er sårbare for påkjørsel. Av de seks bruene som vi vil gjøre ytterligere vurderinger av er det følgende eiere; tre stk. fylkeskommunen, to stk. Bane Nor og en stk. er privat.

Det går fylkesveg under alle bruene. Det vil for hver bru bli gjort vurdering av hvilke tiltak som bør utføres for å sikre brua.

Rogaland: Vi i Rogaland har tre slike bruer med samme type oppbygning og med en begrenset åpning under. Det er ikke registrert skader på disse. To av bruene har galger (høydemålere) i forkant. Galgen gjør slik at kjøretøy blir stoppet før de kommer til selve broen. Vi vurderer også å etablere en slik galge på den siste.

Agder: Vi har registrert en bro på fylkesveiene i Agder som er sårbar for påkjørsler iht. Vegdirektoratets brev.

Det er en bro som heter «Nedenes Vestre G/S-bru». Den er av typen «gangvegbru nr. 2» (u-element i betong) og er sårbar for påkjørsler.

Vi har broa med i listen vår over tiltak som skal utføres, men vi har ikke landet på hva løsningen blir. Aktuelle løsninger i dette tilfellet kan være heving, forsterkning eller utskifting.

Møre og Romsdal: Vi har ingen sårbare bruer som går over fylkesveg.

Finnmark: Vi har ikke slike bruer på fylkesveg i Finnmark.

Buskerud: Vi har kartlagt sårbare gang- og sykkelbruer som Buskerud fylkeskommune har ansvaret for, og kommet til at det er åtte stykker.

Nye Veier: Alle våre veier og bruer er bygget etter gjeldende lover og regler. Nye Veier har i alt 33 konstruksjoner som krysser trafikkert vei. Disse er vurdert med tanke på sårbarhet for påkjørsel og vi har ikke registrert noen i BRUTUS, altså er de ikke registrert å være sårbare ved påkjørsel. De inspiseres årlig gjennom såkalt enkelt inspeksjon. Hvert femte år er det en hovedinspeksjon.

(Brutus er et forvaltningssystem for bruer, ferjekaier og andre bærende konstruksjoner. Systemet inneholder informasjon om alle bruer på riks- og fylkesvegnettet, inkludert inspeksjoner med brutilstand. I systemet kan man også legge inn tiltaksbeskrivelser med kostnader, og planlegge når tiltak skal utføres).

Read Entire Article