Lagmannsretten dobler normalstraffen for bunkersfesten sammenlignet med tingretten

1 month ago 45Den berømte «bunkerfesten» skjedde i det nedlagte tilfluktsrommet på St. Hanshaugen i Oslo våren 2020, og sendte 26 mennesker på sykehus med kullosforgiftning fra dieselaggregatet. To pådro seg hjerneskade.

Vi søker etter flere erfarne og dyktige advokater og advokatfullmektiger til vår avdeling for eiendom og entreprise.

Metanol

Tiltalen gikk på uaktsom forårsaking av forgiftning. Dette er en svært lite brukt straffebestemmelse, med strafferamme på seks års fengsel. Det nærmeste tingretten kommer av relevant praksis gjelder sakene om metanolholdig smuglersprit, for snart 20 år siden. Der ble straffen 10 år, men gjaldt en forsettlig handling.

Noe veiledning ble hentet fra Rt-1994-1086, der en kar tente på en tøyfille for å skape røyk i et festlokale. Dette førte til brann og dødsfall. Mannen ble dømt for uaktsom forvoldelse av brannen, med en strafferamme på 3 år, og fikk etter års fengsel.

Samlet landet tingretten etter dette på halvannet års fengsel som normalstraff for festarrangørene i bunkersen.

Dobler

Mandag kom lagmannsrettens dom i ankesaken, og den legger seg langt høyere. I stedet for å se til brannstiftelsen fra 1994, ser lagmannsretten til en høyesterettsdom helt tilbake på 80-tallet, der en lege hadde stjålet sterke smertestillende og byttet dem ut med legemidler uten samme virkning. Legen fikk, i fellesstraff med enkelte andre forhold, to og et halvt års fengsel. Borgarting skriver:

«Lagmannsretten har etter en samlet vurdering av alle straffemomentene kommet til at utgangspunktet for straff for overtredelse av straffeloven § 239 bør være fengsel i tre år, slik også aktor har tatt til orde for. Ved denne vurderingen har lagmannsretten særlig sett hen til den overhengende risikoen for alvorlig helseskade og død for et betydelig antall mennesker som handlingen innebar. Til forskjell fra Rt-1985-475 har skaderisikoen materialisert seg, og de helseskadene som har inntruffet, særlig for C og D, er alvorlige.»

Vi opplever økt oppdragsmengde og søker en rekke nye Wiersholm-kollegaer i Trondheim for å styrke teamet!

Skuffet

– Foreløpig kan jeg bare si at det er et skuffende resultat. Vi vil gjennomgå dommen grundig og vurdere om den skal ankes til Høyesterett, sier forsvarer Marit Lomundal Sæther til VG.

I tillegg til forgiftningen er mennene dømt for uaktsom forvoldelse av betydelig skade og brudd på brann- og eksplosjonsvernlovgivningen. Lagmannsretten mener samlet straff som utgangspunkt ville vært tre år og åtte måneder, men gir ett år og to måneder fradrag for tilståelse og lang saksbehandlingstid, slik at straffen ender på 2,5 års fengsel for begge de domfelte.

De domfelte må i tillegg betale mer enn tre og en halv million i erstatninger og oppreisninger til skadede festdeltakere.

Read Entire Article