Klart for storpolitisk EØS-kamp om innleie av arbeidskraft i neste uke

1 month ago 33Kampen mot bemanningsforetakene har vært en sentral flaggsak for den rødgrønne regjeringen, og en hjertesak for LO gjennom mange år. I fjor vår innførte stortingsflertallet derfor sterke restriksjoner på byggebransjens adgang til å benytte innleid arbeidskraft.

Dette har naturlig nok rammet bemanningsbransjen hardt, ettersom den lever av å ha fast ansatte i en pool, som så leies ut til bygg og anlegg for kortere eller lengre tidsrom. ESA varslet allerede i fjor sommer at reglene etter deres syn strider både med vikarbyrådirektivet og med retten til fri flyt av tjenester.

Vi opplever økt oppdragsmengde og søker en rekke nye Wiersholm-kollegaer i Trondheim for å styrke teamet!

Har ESA på laget

Bemanningsbransjen har siden gått til felles søksmål mot staten, og det er i den anledning saken nå skal opp for EFTA-domstolen, etter at Oslo tingrett besluttet å forelegge den.

Høringen holdes i Luxembourg på onsdag i neste uke, og forut for dette har en rekke berørte instanser levert skriftlige innlegg. Norske myndigheter fremholder naturligvis at reglene ikke er EØS-stridige, og har fått støtte i dette fra Tyskland.

ESA, derimot, er helt uenig med Norge, og har i tillegg reist en egen, parallell sak mot Norge nettopp om disse reglene.

Også EU-kommisjonen har meldt seg på, og har i sitt skriftlige innlegg anført at det absolutte forbudet mot innleie «appears to go beyond what is necessary». Kommisjonen har imidlertid valgt en helt annen innfallsvinkel enn resten. Der saksøkerne og regjeringen har diskutert saken i et tjenesteperspektiv, mener Kommisjonen at problemet ligger i at reglene begrenser etableringsfriheten i EØS-avtalen.

– Vi noterer at vi har støtte fra både ESA og EU-kommisjonen i vår oppfatning av at Norge har brutt EØS-avtalen gjennom de sterke begrensningene på bruken av bemanningsforetak i Norge. Vi ser derfor frem til EFTA-domstolens uttalelse, som skal danne grunnlaget for vårt erstatningskrav mot regjeringen, sa advokat Nicolay Skarning, som representerer saksøkerne, til Rett24 i april.

Ett år gammel forføyningssak

Parallelt med denne saken, pågår ytterligere en rettsprosess mot de nye innleiereglene. Denne består av en begjæring om midlertidig forføyning fra et 30-talls bemanningsforetak.

Det svært spesielle med denne, er at det nå er et helt år siden begjæringen ble levert, uten at domstolene har klart å ta stilling til den. Borgarting lagmannsrett avslo riktig nok begjæringen like før jul, men denne avgjørelsen ble i mars opphevet av Høyesteretts ankeutvalg.

Les: Borgarting må behandle begjæring om innleie-forføyning på nytt

Noen ny avgjørelse er ennå ikke kommet, og ifølge Byggindustrien har Borgarting besluttet å avvente EFTA-domstolens uttalelse i det «andre sporet».

– Saken er også storpolitikk, og berører både regjering og potensielt krav om oppsigelse av EØS-avtalen fra deler av fagbevegelsen. I slike saker er det enda viktigere – ikke mindre viktig – at domstolene utøver en effektiv kontroll av statsmaktens to øvrige myndigheter, sier Odd Stemsrud fra Grette, som representerer saksøkerne i forføyningssaken.

Read Entire Article