Fraktfirma tapte ankesak etter at 76 tonn laks råtnet på glovarm flyplass

1 month ago 30Planen var egentlig at fisken skulle overleveres til kundene umiddelbart etter landing, ettersom det ikke var kjølelagringskapasitet på flyplassen i Guangzhou .

Slik gikk det slett ikke. Kassene ble stående i mer enn 30 graders varme i fire dager, en fadese de fire laksekundene til overmål hadde forhåndsbetalt for.

Hvem som til syvende og sist skal ta regningen for fisken er ennå ikke avklart, men foreløpig står striden om hvem som skal betale for flyet som fraktet fisken.

Fag- og opplæringsansvarlig tung tvang (vikariat), Namsfogden i Innlandet

Ex tunc heving

Flyet var nemlig chartret av fraktgiganten Schenker, som har sendt regningen til Grieg Seafoods. Den nekter Grieg å betale, for de mener hele jobben, inkludert ansvaret for varene, var satt bort til Schenker. Schenker, derimot, mener de først og fremst var en slags agent mellom Grieg og det involverte flyselskapet, Ethiopian Airlines.

Schenker har anført at fraktrisikoen, altså kostnadene til selve transporten, uansett ikke kan heves med tilbakevirkende kraft i et tilfelle som dette. Dette fordi frakten er gjennomført, og varene er både betalt for og utlevert. Om enn i stinkende tilstand.

Grieg gjorde på sin side gjeldende at misligholdet av flyfraktavtalen gjør Grieg berettiget til å heve avtalen med tilbakevirkende kraft, og at selskapet ikke har hatt noen nytte eller fortjeneste av Schenkers innsats.

Høy terskel

Borgarting er, slik tingretten var i fjor, enig med Grieg Seafoods. Retten skriver:

«Lagmannsretten legger til grunn at heving ex tunc bare unntaksvis kan skje, og at vilkårene for dette er strenge. Av særlig betydning er misligholdets grovhet og spørsmålet om formålet med tjenesten på grunn av misligholdet må anses vesentlig forfeilet. (...)

En sentral forpliktelse for Schenker overfor Grieg var slik lagmannsretten ser det å sørge for at lasten ikke ble sendt fra Liége, før de omforente forutsetningene knyttet til mottaket i (Guangzhou), var oppfylt. (...) Etter lagmannsrettens syn oppfylte Schenker ikke denne forpliktelsen.

Schenkers eget forhold overfor Grieg beskrevet ovenfor, sammenholdt med de feil som førte til at fiskelasten ikke ble håndtert etter avtalen etter ankomst (Guangzhou), med totalskade til følge, anses å innebære et grovt brudd på fraktavtalen. Formålet med avtalen mellom Schenker og Grieg var nettopp at Griegs last, på grunn av de spesielle tiltakene som skulle iverksettes ved ankomst (Guangzhou), skulle utleveres til kundene kort tid etter landing, slik at kjølefasiliteter ikke var nødvendig. Dette formålet må anses som fullstendig forfeilet, og Grieg har etter lagmannsrettens syn grunnlag for å heve avtalen ex tunc.»

Grieg tilkjennes fulle sakskostnader, som for to instanser beløper seg til snaut 1,9 millioner kroner. Inkludert Schenkers egne kostnader, er dermed den totale prislappen nå langt høyere enn den ubetalte flyregningen på tre millioner. Men i bakgrunnen lurer altså spøkelset om sluttregningen for 76 tonn råtten laks.

Vurderer Høyesterett

Schenker har i lagmannsretten vært representert av Tage Brigt A. Skoghøy fra DLA Piper. 

tage brigt A. skoghøy.jpg Tage Brigt A. Skoghøy, DLA Piper.

– Schenker er skuffet over dommen. Etter vårt syn reiser saken flere prinsipielle og svært praktiske spørsmål, hvor vi primært er uenige om jussen, ikke faktum, sier Skoghøy,

Han trekker særlig frem terskelen retten har lagt til grunn for heving, samt verdiberegningen av transporten. 

– Hvor er behovet for heving når du har erstatningsregler som fullt ut veier opp for tap oppstått ved en lasteskade? Og når tapet i tillegg har oppstått på varemottakersiden, ikke hos avsenderen Grieg som har kontrahert transporten? Og hvordan kan retten legge til grunn at transporten var verdiløs for Grieg, når de har fått sine varer både fraktet og betalt fullt ut som følge av transporten? spør Skoghøy.

Han forteller at Schenker ennå vurderer om de skal forsøke å få saken inn for Høyesterett.

– Dette er jo også et kostnadsspørsmål. Tvistegjenstanden er ikke veldig stor. Samtidig er dette prinsipielt viktige og praktiske spørsmål, der vi er grunnleggende uenig med lagmannsretten. Lasteskader skjer hele tiden, uten at vi ser hevingskrav som dette, og det er grunnen til at Schenker har brukt så mye ressurser på saken, sier Skoghøy.

– Grundig og korrekt

kluge-JanMagneIsaksen.jpg Jan Magne Isaksen, CMS Kluge.

– Vi er glade for at retten nok en gang deler vårt syn på saken. Dommen fremstår som grundig og korrekt. Vi har hele tiden ment at vi ikke har fått produktet vi bestilte, og derfor har det heller ikke vært rett at vi skulle betale for det, skriver kommunikasjonsdirektør Kristina Furnes i Grieg Seafood i en epost.

Grieg har vært representert av Jan Magne Isaksen og Erlend Aarli fra CMS Kluge

– Vi konstaterer at lagmannsretten har forkastet anken, og at lagmannsretten, i likhet med tingretten, har avsagt en grundig og etter vår oppfatning korrekt dom, sier Jan Magne Isaksen.

Dommen finner du her.

Read Entire Article