Departementet vil kneppe inn reisetiden i salærforskriften – klokken skal stoppe i tinghusdøren

1 month ago 38Tirsdag sendte Justisdepartementet ut forslag til to flere endringer i salærforskriften. Det ene gjelder metoden for å beregne reisetid til rettsmøter. Forskriften gir i dag 0,7 ganger salærsatsen når reisen varer mer enn 30 minutter. 

Noe av bakgrunnen for forslaget, er ifølge høringsnotatet en kjennelse Rett24 omtalte i 2022.

Les: Tingretten målte forsvarers reisetid med cruisecontrol – og kuttet salæret

Vi søker 1-3 advokatfullmektiger/advokater

Anket og vant

I den aktuelle saken ville tingretten kappe kraftig i reisegodtgjørelsen til Tvedestrand-advokat Ole J. Devold. Tingretten redegjorde slik:

«Den nye E18 medfører så fine kjøreforhold at det etter undertegnedes oppfatning ikke kan kreves godtgjørelse fra advokat Devolds kontorsted til tinghuset i Arendal. Strekningen fra Devolds kontorsted til tinghuset er kontrollmålt av undertegnede flere ganger, både om morgenen og på ettermiddagen, og avhengig av trafikkbildet er tidsforløpet mellom 18 og 23 minutter. Det er ved målingene benyttet cruisecontrol som er innstilt på fartsgrensen på hele strekningen.»

Devold anket salærkuttet til Agder lagmannsrett, som mente tingretten var for streng. Lagmannsretten skrev at advokaten i, tillegg til selve reisetiden, i det minste burde «gis mulighet for å hilse på klienten og utveksle noen få ord før retten settes». Og videre:

«Dette har også et arbeidsmiljøaspekt. Om advokaten ved å forlate kontoret 30 minutter før retten settes, ikke sjelden vil oppleve tidsnød, er det et betydelig stressmoment han bør spares for. Lagmannsretten tilføyer at godtgjørelsen for reisefravær etter at salæret ble halvert, ikke er så raus at det bør inspirere domstolene til en spesielt restriktiv praksis.»

Reverserer

Dette synes departementet ikke å være ubetinget enig i. I høringsnotatet som ble publisert tirsdag, heter det i hvert fall:

NTB_Tc37HLMC2vI.jpg Advokat Ole Devold (t.h.) reagerer på forslaget. Her er i samtale med daværende politiadvokat Håvard Ryengen.

«Når det gjelder «reisetid» mener departementet at en naturlig språklig forståelse tilsier at det kun er tiden som faktisk brukes til reise som omfattes. Dette innebærer at reisetiden opphører når man har ankommet inngangen til lokalet der oppdraget skal holdes. Etter departementets syn er ordlyden i utgangspunktet tilstrekkelig klar til at det ikke er nødvendig å presisere dette nærmere, men foreslår likevel å endre «reisetid» til «tid brukt på reise» i forskriften.»

Departementet går deretter over til å gi et praktisk eksempel, der et tenkt rettsmøte starter klokken 09:

«Dersom den salærberettigede forlater kontoret sitt kl. 8.15 og er fremme ved inngangen til domstolen kl. 8.40 er denne «reisetiden» 25 minutter og gir ikke rett til reisefravær. Vedkommende får heller ikke dekket «annet fravær», da tiden fra kl. 8.40 til 9.00 er mindre enn 30 minutter. Dersom det eneste aktuelle transportmiddelet medfører at vedkommende ankommer domstolen kl. 8.20 kan vedkommende få dekket 40 minutter som "annet fravær" (med mindre tiden brukes til salærberettiget arbeid som kan føres på en sak).» 

Dermed ligger advokat Ole J. Devold an til å få sin helt egen lille «lex Devold», som innebærer at forsvarere og bistandsadvokater eventuelt må finne annet fakturerbart virke i minuttene mellom ankomst og rettsmøte.

Are you ready to be part of a dynamic and rapidly expanding crypto company?

– Svært urimelig

– Jeg opplever at vi med denne endringen kun skal få godtgjort faktisk kjøretid. Jeg mener det er svært urimelig. Du er jo nødt til å legge inn noe dødtid, for å ta høyde for trafikale hindringer, parkeringsproblemer eller hva enn. Om jeg skal på et møte i Oslo som begynner kl 12, og skal kjøre fra Tvedestrand, så er det er klart jeg må beregne mer enn de tre timene det tar om alt går knirkefritt, sier Devold, når Rett24 forteller ham om det ferske forslaget.

Han mener retten ellers vil oppleve at advokatene til stadighet kommer for sent.

– Greit nok når du skal tilbake, og det ikke er møte som skal rekkes. Men motsatt vei er du nødt til å legge inn noe dødtid.

– Men kjernen er vel at staten ikke ønsker å betale for denne dødtiden?

– Ja, og hvem vil det ramme? Neppe advokater i Oslo, Bergen og Stavanger, som har gangavstand til tinghuset. Dette vil ramme alle de som driver ute på landet, som har reisevei. Og dette kommer på toppen av at reisegodtgjørelsen nå bare er 0,7 av salærsatsen, sier Devold.

Reisegodtgjørelsen var 100 prosent av salærsatsen frem til 2017, da den ble kuttet til 50 prosent. I 2022 ble den hevet igjen, til 70 prosent.

– Nå skal de gjøre det enda vanskelige å drive som advokat utenfor de store tettstedene. Jeg tenker særlig på advokater på Vestlandet og i Finnmark – de vil få store problemer med dette, mener Devold.

Vil kutte i tolkesalæret

I tillegg til reisediskusjonen fra Agder lagmannsrett, ønsker departementet også å reversere en tolkegodgjørelseskjennelse fra Gulating lagmannsrett. Denne ble avsagt i fjor vår, og temaet var hvor mye tolker skulle honoreres når oppdraget avlyses etter rettsmøtets oppstart.

Tolker får kun 4/5 av salærsatsen per time, men Gulating kom til at man skulle bruke full salærsats ved beregningen av slik avlysningskompensasjon, ettersom denne er en mer standardisert og sjablongmessig.

Departementet vil nå endre regelen, slik at det utrykkelig fremgår at tolker kun skal ha 4/5 av salæratsen også ved avlysninger. Departementet legger til grunn at dette vil kunne spare staten for rundt tre millioner kroner i året.

Høringsnotatet, med høringsfrist i slutten av august, finner du her.

Read Entire Article