Anket salærkutt med hjertesukk – og fikk medhold i lagmannsretten

1 month ago 37Bakteppet for kjennelsen Agder lagmannsrett har avsagt, er en verserende straffesak om 14 bedragerier og ett identitetstyveri. Dokumentene i saken er på drøyt 4400 sider.

Siktede hadde først én forsvarer under etterforskningen, som fakturerte 15 timer, før han byttet til advokat André Gauslaa Kirkholm. Etter 10 dager med med Kirkholm byttet siktede forsvarer nok en gang. Det er avlønningen av de 10 dagene med Kirkholm som nå er tema.

Vi opplever økt oppdragsmengde og søker en rekke nye Wiersholm-kollegaer i Trondheim for å styrke teamet!

Kappet knallhardt

Kirkholm og hans fullmektig leverte en samlet regning på 75,5 timer for disse 10 dagene, der 45 av timene var dokumentgjennomgang. Dette mente tingretten var for mye. Den pekte på at forrige forsvarer allerede hadde fått godtgjørelse for 15 timer, og at det offentlige som utgangspunkt ikke skal belastes for merkostnader foranlediget av advokatbytter, med mindre «særlige omstendigheter har gitt grunnlag for skifte av forsvarer».

15 av de 75,5 timene strykes derfor på dette grunnlaget. I tillegg kapper retten ytterligere 40,5 timer fordi den mener Kirkholm har brukt unødvendig mye tid på dokumentgjennomgang og klientmøte. 

Det fikk Kirkholm til å sende følgende hjertesukk til Vestfold tingrett:

«Denne aktuelle saken og varselet om nedsettelse av salær er så betydelig at man ikke forstår hvordan man kan være forsvarer med slike arbeidsvilkår. (...) Konsekvensen for undertegnede, dersom retten gjør alvor av sitt varsel, er at man her jobber for kun 3-400 kr i timen. Dette er svært alvorlig dersom retten gjør alvor av dette.

Det er en grunn til at flere og flere advokater ikke lenger kan ta disse underbetalte sakene. Undertegnede er også en av stadig flere som «teller på knappene». (...) Man har også vanskelig for å se hva jeg som forsvarer kunne gjort annerledes. Det er ikke optimalt at man som forsvarer bruker så mye tid, og risikerer å ikke få betalt for det arbeidet man har nedlagt.»

Opphevet

Nå har imidlertid Agder lagmannsrett behandlet Kirkholms anke, og opphevet avgjørelsen. Lagmannsretten er uenig både med avkortningen for forsvarerbytte, og med den generelle rimelighetsvurderingen. Lagmannsretten skriver blant annet:

«Etter lagmannsrettens oppfatning har tingretten bygget på en uriktig generell rettsoppfatning når det ble lagt til grunn for avgjørelsen at det krever «særlige omstendigheter» for å fravike et utgangspunkt om full avkorting. Avgjørelsen skal baseres på en bredere skjønnsmessig vurdering. Dette tilsier at tingrettens avgjørelse om full avkorting i salæret til forsvareren, må oppheves.»

Videre skriver retten at det må være et klart utgangspunkt at forsvareren må ha en stor grad av frihet med hensyn til hvordan forsvareroppdraget skal utføres og tiden disponeres.

«Det stemmer ikke godt med dette prinsipielle utgangspunktet at tingretten som ledd i begrunnelsen for nedsettelsen blant annet "stiller seg spørrende til hensiktsmessigheten av 11 timer lang gjennomgang av saken med klient", her det videre i kjennelsen.

Vil du jobbe med dagsaktuelle og utfordrende juridiske oppgaver på et internasjonalt fagfelt?

– Vet ikke om du får betalt

Advokat Kirkholm opplyser at han nå venter på en ny salæravgjørelse fra tingretten. Han mener samtidig at det er blitt vanskelig å livnære seg kun med saker på offentlig salærsats.   

– Ett forhold er nivået på salærsatsen, men det er avkortningene som domstolene tidvis gjør i disse sakene, som er problematisk. Som advokat vet du ikke om du kommer til å få betalt for jobben du påtar deg. Jeg må si jeg skjønner de som ikke lenger tar saker med offentlig salærsats, sier Kirkholm.

Han trekker også frem som eksempel at man noen ganger må bruke mye veldig tid på å forklare ting til klienter, fordi de ikke alltid har så lett for å forstå ting.

– Da forholder jo gjerne ikke tingretten seg til det. Den ser bare på jussen og mengden faktum, mens vi som advokater må forklare ting tre ganger, uten å få betalt for det. Det høres kanskje lite ut, men det kan bli mye i lengden.

I en kommentar til tingrettens vurdering av at det var brukt unødvendig mye tid på dokumentlesing, skriver lagmannsretten:

«I varslet om nedsettelse som er sitert i beslutningen på side 3, viste tingretten til at det til sammen var krevd dekning for 45 timer til gjennomgang av saksdokumenter i de 10 dagene advokat Kirkholm var oppnevnt som forsvarer, og uttalte at «[e]n alminnelig dyktig advokat innen strafferett vil måtte antas å kunne skaffe seg oversikt over straffesaksdokumenter og snevre inn arbeidet til det mest aktuelle saksdokumenter uten å måtte lese samtlige dokumenter fra side til side under etterforskningen. Til dette er å bemerke at forsvareren ikke forutså at hans oppdrag ville bli av så kort varighet. Å basere salærfastsettelsen på at han i den første uken av oppdraget skulle ha snevret arbeidet inn til de mest aktuelle saksdokumenter, fremstår da som mindre rimelig.»

– Jeg skjønner jo selvsagt at det er skattepenger som brukes, og at det skal være nødvendig arbeid. Men det er ganske frustrerende for mange, fordi mange opplever å gjøre mye gratisarbeid. Og da blir timesatsen i realiteten enda lavere enn den allerede lave salærsatsen, sier Kirkholm.

Lagmannsrettens avgjørelse finner du her.

Read Entire Article