Har reserver i reserve

Norges Bank jobber fortsatt med planer om digitale sentralbankpenger som erstatning for kontanter. Det kan bety at innskudd flyttes fra bankene til Norges Bank, noe som i så fall svekker bankene. Hvis det skjer, vil Norges Bank vurdere å tilføre bankene reserver.

Har reserver i reserve
Etter tre rapporter til nå, varsler ikke Norges Bank annet om digitale sentralbankpenger (DSP), enn at det kommer en fjerde innen to år. Når det mulige alternativet til dagens kontanter eventuelt blir en realitet, er fortsatt helt uvisst.

– Det er vanskelig å tidfeste, bekrefter visesentralbanksjef Ida Wolden Bache.

– En slik beslutning ligger frem i tid, og det er ikke noe umiddelbart behov nå. Hvis vi beslutter å innføre DSP, så er det fordi vi mener det er hensiktsmessig for å sikre betalings- og pengesystemet i Norge, men det vil være avhengig av strukturelle endringer, hva andre sentralbanker gjør og om vi finner tekniske løsninger som kan fungere.

DSP er ment å være svaret når kontanter er helt borte, og skal fungere som et tvungent betalingsmiddel som kan brukes av alle. Også fremveksten av kryptovalutaer og endringer i bankenes betalingsinfrastruktur kan tvinge frem en DSP-løsning, og DSP er ment å være beredskapsløsning slik kontanter er i dag ved eventuelle kriser.

Svekker bankene?

Hvis Norges Bank innfører DSP, betyr det også at noe av dagens innskudd i ordinære banker blir overført på privatpersoners egne konti i sentralbanken, enten i form av beholdning av digitale «tokens» eller i form av ordinære innskudd på en konto. 

Det betyr igjen at deler av de private bankenes finansiering, innskudd fra publikum, undermineres. Konsekvensen kan bli dyrere finansiering for de private bankene, blant annet fordi reduserte innskudd kan gi dårligere kredittrating.

Norges Bank peker selv på denne faren i sine utredninger, men mener problemet ikke vil bli stort i praksis.

– Ikke store volum

– DSP kan gå på bekostning av bankenes innskuddsdekning og gi økte finansieringskostnader for bankene. Er det aktuelt at Norges Bank «fyller dette hullet» med andre tiltak for ikke å svekke bankene eller gi dyrere kreditt?

– Premisset for vårt arbeid er at DSP ikke skal svekke bankenes mulighet til å tilføre kreditt, sier Bache.

– Vi ser ikke for oss store volum i DSP, og kan for eksempel sette begrensninger på hvor mye en person kan holde nettopp for å hindre i hvert fall store uttrekk fra bankene, og dermed store svingninger i bankenes innskuddsfinansiering.

– Tilførsel av reserver

Norges Bank ser for seg at DSP i praksis vil fungere mer som en betalingsordning enn som en konto hvor man har store beløp stående for verdioppbevaring.

– Jo større gjennomslag DSP får, desto større kan de potensielle negative konsekvensene for bankene bli, medgir hun likevel.

– Dette er vi jo veldig opptatt av å begrense, og ser at det kan være en rolle for Norges Bank her også gjennom tilførsel av reserver eller andre tiltak. Men dette er noe vi skal se nærmere på.